Or – V. 271.11.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Choroszcz 05.11.2020 r

Or – V. 271.11.2020

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożył B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j. 15-378 Białystok, Hryniewicze 66. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego które może przeznaczyć na realizację tego zadania w związku z czym Gmina Choroszcz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zwiększy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim była: cena brutto oferty i termin gwarancji.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji – 40 pkt

łączna ilość  punktów w kryterium cena+termin gwarancji

1.

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j.           

15-378 Białystok Hryniewicze 66  

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

PROBET Firma Drogowa Joanna Agnieszka Choćko

15-694 Białystok ul. Szosa Knyszyńska 2

59,38 pkt.

40 pkt.

99,38 pkt.

3.

STRABAG                                     Sp. z o.o.

05-800 Pruszków         ul. Parzniewska 10

25,25 pkt.

40 pkt.

65,25 pkt.

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Gmina Choroszcz informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Grzegorz Gabrian

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępaca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2020-11-05

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-11-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-11-05