Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz - II

Choroszcz 17.01.2017 r

Or – V.271.49.2016

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy, 16-070 Choroszcz                            ul. Zastawie I/22. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części „SIWZ”. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

 

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty, najkrótszy czas reakcji Wykonawcy i najdłuższy termin płatności faktury.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 10 pkt

Czas reakcji Wykonawcy podstawienia na sprzętu zastępczego – 30 pkt.

łączna ilość   punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury + czas reakcji

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy

16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22

60 pkt.

6 pkt.

   30 pkt.

96 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania, a oferta nr 2 złożona przez Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida 16-070 Choroszcz ul. Świerkowa 3, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ wadium nie zostało wniesione przez Wykonawcę.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z rozdziałem XII SIWZ „Wymagania dotyczące wadium” Zamawiający wymagał, aby Wykonawca biorący udział niniejszym postępowaniu zobowiązany był wnieść wadium w wysokości 2 000 zł przed upływem terminu składania ofert tj: 10.01.2017 r do godz. 12:30. Zamawiający informuję, iż w wyznaczonym terminie nie zostało wniesione wadium. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-01-17