G-V.6232.1.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Choroszcz, 11.10.2018 r.

G -V.6232.1.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w zapytaniu ofertowym o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ustawy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy, na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2018 roku”. przeprowadził badanie i ocenę ofert, stwierdzając, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 18-300 Zambrów ul. Polowa 19. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty była najniższa cena brutto oferty

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto oferty za 1 Mg

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

18-300 Zambrów

ul. Polowa 19

388,80 zł

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o

ul. Adama Mickiewicza 29, 40-289 Katowice  

475,20   zł

 

     Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

     Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2018-10-11

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-10-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-10-12