BURMISTRZ CHOROSZCZY OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - Zaczerlany

 

(pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.09.2019 r.)

(drugi przetarg odbył się w dniu 26.11.2019 r.)

 

położonej w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz

o  nr geod. 109

(KW BI1B/00177031/5)

 

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 109 o pow. 0,3338 ha, cena wywoławcza 140 000,00zł (netto).

Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem zlewni mleka, ma kształt zwarty, zbliżony do trapezu i jest położona na północno wschodnim skraju skupiska zabudowy siedliskowej wsi Zaczerlany, przy drodze Choroszcz – Baciuty o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż, której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa i elektryczna. Przeciwległą, południowo-wschodnią granicą nieruchomości przylega do niewielkiej rzeczki Czaplinianki, a z pozostałych stron jest otoczona zagospodarowanymi i ogrodzonymi posesjami z zabudowa mieszkaniową jednorodzinną i gospodarczą. 

Nieruchomość przeznaczona jest:

- w około 70% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działalności;

- w około 30% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane.

W/w działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o stanowieniu obszaru rewitalizacji.

Do nabycia w/w nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podst. Art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 25.02.2020 roku  o godz. 1000
w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 19.02.2020 r. na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
z 2018r.poz. 2174 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego tj. umowy warunkowej i umowy sprzedaży oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy
ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-35). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-01-23

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-01-23