Or - V.271.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Choroszcz 22.02.2017 r

Or – V.271.05.2017

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2016/2017 - zadanie nr 2 i 3, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy, 16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego które może przeznaczyć na realizację tego zadania w związku z czym Urząd Miejski w Choroszczy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zwiększy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty, najdłuższy termin płatności faktury i najkrótszy czas reakcji Wykonawcy na podstawienie sprzętu zastępczego.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 10 pkt

Czas reakcji Wykonawcy podstawienia na sprzętu zastępczego – 30 pkt.

łączna ilość   punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury + czas reakcji

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy

16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22

Zad nr 2 i 3 -                      60 pkt.

Zad nr 2 i 3 -                 3 pkt.

Zad nr 2 i 3 -                  30 pkt.

Zad nr 2 i 3 -              93 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-02-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-02-23