Zarządzenie nr 199/2017 z 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. na terenie Gminy Choroszcz

Zarządzenie Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. na terenie Gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz § 6 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w następującym składzie:

 1. Beata Marlena Jeżerys - przedstawiciel Rady Miejskiej w Choroszczy
 2. Izabela Oniszczuk – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Choroszczy
 3. Ewa Łukaszewicz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Choroszczy

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Określa się następujące wzory kart oceny w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku:

 1. Wzór zbiorczej karty oceny formalnej – Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 2. Wzór karty oceny merytorycznej ofert dla członka komisji – Załącznik Nr 4,
 3. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej ofert – Załącznik Nr 5,
 4. Wzór karty rekomendacji - wykaz ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Burmistrzowi Choroszczy do udzielenia dotacji z budżetu gminy Choroszcz – Załącznik Nr 6.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

 

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych na realizację

zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 

§ 1

Zadaniem Komisji jest:

 1. Analiza złożonych ofert,
 2. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert,
 3. Sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Burmistrzowi Choroszczy do udzielenia dotacji z budżetu gminy Choroszcz w ramach otwartego konkursu ofert z propozycją przyznania określonej wysokości dotacji.

§ 2

 1. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
 3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. W dniu posiedzenia Komisji członkowie otrzymują następujące materiały:

a)      Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności,

b)      Regulamin pracy komisji konkursowej

c)      Zbiorczą kartę oceny formalnej ofert,

d)     Kartę oceny merytorycznej ofert,

e)      Zbiorczą kartę oceny merytorycznej ofert,

f)       Kartę rekomendacji.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej mają prawo wglądu do pełnej dokumentacji ofert konkursowych.
 2. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie o bezstronności i poufności. W przypadku niepodpisania oświadczenia, decyzje o wykluczeniu członka komisji z jej prac podejmuje Przewodniczący lub w przypadku niepodpisania oświadczenia przez Przewodniczącego - pozostali członkowie komisji zwykłą większością głosów.

§ 3

Komisja przy ocenie złożonych ofert dokonuje następujących czynności:

 1. Sprawdza czy oferty spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie,
 2. Podejmuje decyzję o dopuszczeniu do rozpatrywania ofert spełniających wymagania formalne lub o odrzuceniu ofert niespełniających tych wymagań,
 3. Rozpatruje merytorycznie oferty, poprzez wypełnienie przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji „Karty Oceny Merytorycznej Ofert” (każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny),
 4. Na podstawie punktacji uzyskanej na Kartach, o których mowa w ust. 3, sporządza się „Zbiorczą Kartę Oceny Merytorycznej Ofert” z wyszczególnieniem ilości uzyskanych punktów,
 5. Komisja rekomenduje Burmistrzowi Choroszczy oferty, które uzyskały największą ilość punktów; ilość rekomendowanych ofert zależna będzie od wysokości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadań w przedmiotowym konkursie; Komisja może jednak nie rekomendować żadnej z nich lub rekomendować oferty na kwoty niższe niż wnioskowane w ofertach.

§ 4

 1. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który przekaże do akceptacji Burmistrzowi Choroszczy wraz z listą zaopiniowanych ofert.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz Sekretarz.

 

§ 5

Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Burmistrza Choroszczy decyzji w formie ogłoszenia o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych na realizację

zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

członka komisji konkursowej

o bezstronności i zachowaniu poufności w zakresie opiniowania ofert

złożonych w otwartym konkursie ofert na

realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Choroszcz w 2017 r.

 

 

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku prawnym ani faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie ogłoszonym w dniu …………………………… przez Burmistrza Choroszczy na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Choroszcz w 2017 roku, który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do mojej bezstronności w procesie oceny ofert i nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

 

 

.......................................................................

(data i podpis członka komisji konkursowej)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych na realizację

zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r.

 

 

WZÓR ZBIORCZEJ KARTY OCENY FORMALNEJ

Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację

Nazwa zadania

Oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta

TAK/NIE

Oferta została złożona terminowo i zgodnie z wytycznymi składania ofert

TAK/NIE

Oferta jest złożona na właściwym druku oferty

TAK/NIE

Oferta jest kompletna

i posiada wszystkie wymagane załączniki

TAK/NIE

Oferta jest podpisana przez osoby umocowane prawnie

TAK/NIE

Czy został zapewniony udział oferenta w postaci wymaganego wkładu własnego

TAK/NIE

Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

TAK/NIE

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis członków Komisji:

 

 1. ...............................................
 2. ...............................................
 3. ………………………………

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych na realizację

zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r.

 

 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT DLA CZŁONKA KOMISJI

Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację

Nazwa zadania

Zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert; stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania; możliwość realizacji zadania przez podmiot; proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane; spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem; zasięg działania; atrakcyjność; nowatorstwo; możliwość kontynuacji; cykliczność; liczba beneficjentów; współpraca z lokalnymi podmiotami; promocja gminy, wpływ zadania na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Choroszcz (max 20 pkt.)

Koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania (max 10 pkt.)

Posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, wkład własny oferenta (max 10 pkt.)

Dotychczasowa współpraca z administracją publiczną -ewentualna współpraca administracji przy realizacji danego zadania, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach (max 10 pkt.)

Końcowa punktacja (max 50 pkt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis członka Komisji: ..........................................................................

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych na realizację

zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r.

 

 

WZÓR ZBIORCZEJ KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację

Nazwa zadania

Końcowa ocena merytoryczna ofert

Zestawienie punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji

Średnia suma punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpisy członków Komisji:

 1. ...............................................
 2. ...............................................
 3. ………………………………

 

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 199/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych na realizację

zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r.

 

 

WZÓR KARTY REKOMENDACJI

WYKAZ OFERT REKOMENDOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ

Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację

Nazwa zadania

Rekomendowana kwota dotacji

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:

 1. ...............................................
 2. ...............................................
 3. ………………………………

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-02-08