Zarządzenie 299/2018 z 12.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. pod nazwą "Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej"

Zarządzenie Nr 299/2018

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12.02.2018 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), § 6 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz rozdziału VII załącznika do uchwały Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2018 zarządzam, co następuje:

 §1.

Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej” w następującym składzie:

  1. Izabela Oniszczuk – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Choroszczy
  2. Ewa Łukaszewicz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Choroszczy
  3. Małgorzata Klimaszewska - przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy
  4. Adam Kamieński - przedstawiciel Fundacji Zrozumienie

§2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Określa się następujące wzory kart oceny w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku:

  1. Wzór zbiorczej karty oceny formalnej – Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  2. Wzór karty oceny merytorycznej ofert dla członka komisji – Załącznik Nr 4,
  3. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej ofert – Załącznik Nr 5.
  4. Wzór karty rekomendacji - wykaz ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Burmistrzowi Choroszczy do udzielenia dotacji z budżetu gminy Choroszcz – Załącznik Nr 6

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

            BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Wardziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-02-13

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-02-13