Zarządzenie 204/2017 z 27.02.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

Zarządzenie Nr 204/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27.02.2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), art. 41 i art. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), § 6 załącznika do uchwały Nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok oraz uchwały Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2017, zarządzam co następuje:

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”.

§2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Choroszczy

 

 

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27.02.2017 r.

 

Burmistrz Choroszczy

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej „Ustawą" ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej” Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.

 

I.                            Rodzaje zadań:

 

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 2017 r.

a)      Rozbudowanie form profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym o działania sportowe z zakresu piłki nożnej

b)      Poszerzenie działań sportowych, kulturalnych, opiekuńczo- wychowawczych i korygujących, szczególnie dla dzieci i młodzieży, o działania z zakresu piłki nożnej;

c)      Realizacja działań integrujących profilaktykę uzależnień z kulturą fizyczną poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

d)     Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w amatorskiej lub zorganizowanej rywalizacji sportowej z zakresu piłki nożnej, która angażuje oraz zagospodarowuje wolny czas dzieci i młodzieży z gminy Choroszcz, wspomagając tym samym promowanie trzeźwego stylu życia;

e)      Organizacja lub uczestniczenie w imprezach sportowych, zawodach, zajęciach, szkoleniach i treningach z zakresu piłki nożnej, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych, które angażują oraz zagospodarowują wolny czas dzieci i młodzieży z gminy Choroszcz, wspomagając tym samym promowanie trzeźwego stylu życia;

f)       Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej;

g)      Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej.

 

Oferent składa jedną ofertę z uwzględnieniem wszystkich lub jednej z form realizacji zadania, określonych powyżej.

 

Minimalny wkład własny finansowy oferenta (środki inne niż dotacja) wynosi 5 % całkowitych kosztów projektu. Koszty realizacji zadania, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowane (do objęcia dotacją), oferent ponosi w całości.

 

60.000 zł
Powyższa kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji.


II.    Zasady przyznawania dotacji:

1.      O przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się:

1)      Organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy,

2)      Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)      spółdzielnie socjalne;

5)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.      O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub/i z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, określoną w art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) nieodpłatną i/lub odpłatną, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

3.      Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych powyżej, działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

b)      sposób reprezentacji ww. podmiotów wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub ww. podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w pkt. II składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. l ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4.      Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 95% poniesionych i udokumentowanych wydatków realizacji zadania.

5.      Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego (środki inne niż dotacja) w wysokości, co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny musi być wniesiony ze środków finansowych.

6.      Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym przez Burmistrza Choroszczy kosztorysem.

7.      Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko, gdy:

a)      są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

b)      są uwzględnione w budżecie projektu, w pozycji w ramach, której są rozliczane,

c)      są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe i proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np.: kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia, jeżeli pracownik wykonuje w ramach godzin pracy także działania związane z obsługą innego projektu),

d)     zostały faktycznie poniesione i są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty),

e)      zostały poniesione w ramach realizowanego zadania tj. zgodnie z terminem przyjętym w umowie na realizację zadania publicznego.

8.      Z dotacji Gminy Choroszcz mogą być pokryte w szczególności następujące wydatki:

a)      koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):

-        transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania (w przypadku wyjazdu na zawody, obozy sportowe),

-        wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,

-        wynagrodzenie szkoleniowców (sędziów, trenerów lub instruktorów sportu, w przypadku realizacji szkolenia sportowego).

b)      koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym - obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania (w przypadku organizacji imprez i zawodów sportowych w gminie Choroszcz).

c)      inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

-        zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.: ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy masowej itd.):

-        zakup sprzętu sportowego (niezbędnego do realizacji zadania),

-        zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (tj.: medale, puchary, statuetki oraz inne rzeczowe, o wartości do 200 zł/szt. brutto, w przypadku organizacji imprez w Choroszczy),

-        wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania (m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia – wyłącznie z herbem Gminy Choroszcz).

9.      Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe poza terminami zawartymi w umowie oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

10.  Do wydatków, które nie mogą być finansowane z udzielonej dotacji, należą m.in.:

a)      koszty stałe podmiotu,

b)      odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

c)      nabycie lub dzierżawa gruntów,

d)     zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji,

e)      opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

f)       pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenie pracowników biura organizacji) chyba, że stanowią one niezbędny element zleconego zadania publicznego, potwierdzony przez organ administracji publicznej wspierający realizację zadania (przy zastosowaniu zasady proporcjonalności kosztów),

g)      obsługa prawna i księgowa zadania,

h)      koordynacja zadania,

i)        działalność gospodarcza i polityczna,

j)        kary i odsetki,

k)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy,

l)        rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.

11.  W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania nie należy uwzględniać wyceny wkładu rzeczowego i osobowego, a jedynie opis posiadanego potencjału osobowego i rzeczowego, planowanego do zaangażowania przy realizacji zadania.

12.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

13.  Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Choroszczy. Po zapoznaniu się z protokołem komisji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert, decyzja jest podawana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.choroszcz.pl.

14.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

15.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, oferent może:

a)      Negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, a tym samym zmniejszyć deklarowany finansowy wkład własny (środki inne niż dotacja; przy obowiązku zachowania procentowego udziału dotacji);

b)      Zrezygnować z realizacji zadania i przyznanej dotacji, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

16.  Burmistrz Choroszczy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

a)      okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

b)      zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

c)      wystąpią zdarzenia losowe, uniemożliwiające przyznanie dotacji i podpisanie umowy,

d)     oferent zrezygnuje z realizacji zadania i przyznanej dotacji, o czym mowa w pkt. 15 lit. „b” lub nie przedstawi zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, w sytuacji, o której mowa w pkt. 15 lit „a”,

e)      oferent nie dopełnił obowiązku zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania, dokonując aktualizacji kosztorysu w przypadku, o którym mowa w pkt. 15 lit „a”.

17.  Burmistrz Choroszczy unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

a)      nie złożono żadnej oferty,

b)      żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

18.  Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13.

 

III.             Termin i warunki realizacji zadania

1.      Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia zawarcia umowy dotacyjnej do dnia 31.12.2017 r.

2.      Podmioty, których oferty zostały wybrane przedkładają do tutejszego Urzędu zaktualizowany harmonogram i kosztorys zadania oraz oświadczenie o numerze konta bankowego, na który mają być przekazane środki dotacji,

3.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

4.      W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu operacji finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

5.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

6.      Zadanie winno być realizowane w pomieszczeniach spełniających wszelkie standardy bezpieczeństwa i p. poż.

7.      Realizując zadanie publiczne z dotacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

a)      prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.,

b)      informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy (informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego) lub

c)      umieszczenia herbu gminy - Zleceniodawcy na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność lub

d)     umieszczania materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Choroszcz podczas realizacji imprez i uroczystości zarówno o charakterze zamkniętym i plenerowym organizowanych przez Zleceniobiorcę, wskazanych w ofercie realizacji zdania publicznego,

e)      na żądanie Zleceniodawcy dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji we wskazanym terminie celem stwierdzenia prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania dotacji,

f)       złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w terminie i na warunkach określonych w umowie dotacyjnej.

8.      W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Burmistrza Choroszczy w sposób określony w umowie dotacyjnej.

9.      Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości ……….. zł została pokryta ze środków Stowarzyszenia/ Fundacji/ Inne (podać nazwę organizacji pozarządowej) …………………………, zaś kwota w wysokości ……….. zł została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Choroszcz na podstawie umowy Nr ……... z dnia ……….. na realizację operacji pn. …………………………………….. Opłacono gotówką/przelewem. Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym terminie, niewykraczającym poza końcowy termin realizacji zadania określony w umowie.” oraz być opatrzone podpisem i pieczęcią uprawnionej osoby ze strony Zleceniobiorcy.

 

IV.             Terminy i warunki składania ofert

1.      Przewiduje się nabór ofert w terminie od 27.02.2017 r do 21.03.2017 r.

2.      Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Druk można także pobrać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, pok. Nr 19. Ofertę podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących) wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem zadania, którego dotyczy i wskazaniem właściwego konkursu, na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub przesłać pocztą na ww. adres (liczy się data wpływu do Urzędu).

3.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):

a.       kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera do realizacji zadania),

b.      kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c.       aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

d.      oświadczenie oferenta o braku zobowiązań wobec Gminy Choroszcz, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

e.       oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku i że uzyskana dotacja nie posłuży osiąganiu zysku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

f.       inne dokumenty np.: rekomendacja dla organizacji, plan promocji, scenariusz imprezy, zgoda na przeprowadzenie działań w określonym miejscu/ na działce, jeśli inny podmiot niż Oferent jest właścicielem itp.

4.      Oferty sporządzone wadliwie, złożone na innych drukach, niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5.      Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

6.      W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7.      W konkursie może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta.

8.      Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania nie może przekroczyć 60 000 zł.

 

Uwagi:

·         Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

·         Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione.

·         W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy".

·         W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami, dopuszczalne jest jedynie skreślenie uwierzytelnione podpisem Oferenta/Oferentów.

·         W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru.

·         We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

·         Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, wskazane w statucie tej organizacji , aktualnym odpisie z rejestru lub innej ewidencji.

 

V.           Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.  Burmistrz Choroszczy powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2.  Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Burmistrza.

3.  Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4.  Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Choroszczy, w terminie do 30 dni od dnia końcowego terminu składania ofert.

5.  Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6.  Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b)      złożone po terminie,

c)      których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

d)     dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

e)      złożone przez podmiot nieuprawniony,

f)       nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,

g)      oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,

h)      podpisane przez osoby nieupoważnione,

i)        oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale IV.

7.  Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają ww. wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo w oparciu o następujące kryteria:

a)             merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania; możliwość realizacji zadania przez podmiot; proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane; spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem; zasięg działania; atrakcyjność; nowatorstwo; możliwość kontynuacji; cykliczność; liczba beneficjentów; współpraca z lokalnymi podmiotami; promocja gminy) – maksymalna ocena punktowa 20 pkt.

b)            finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem; udział środków własnych oferenta; inne źródła finansowania) - maksymalna ocena punktowa 10 pkt.

c)             organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego; wkład własny osobowy i rzeczowy oferenta) - maksymalna ocena punktowa 10 pkt.

d)   dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach - maksymalna ocena punktowa 10 pkt.

8.      Po zsumowaniu punktów Komisja ustala ranking ofert według otrzymanych punktów i wybiera najlepsze oferty, proponując wysokość dotacji.

9.      Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi Choroszczy.

10.  Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Choroszczy.

 

VI.             Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W budżecie Gminy Choroszcz na 2016 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła

Suma

15 000,00 zł

W budżecie Gminy Choroszcz na 2017 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła

Suma

60 000.00 zł

 

Ogłoszenie konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy www.choroszcz.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Burmistrza Choroszczy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

 

 

 

Choroszcz, …………………………. r.

.....................................................

pieczątka oferenta

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

o nieposiadaniu zobowiązań względem Gminy Choroszcz

 

Oferent oświadcza, że na dzień złożenia oferty:

 

-         nie posiada/posiada* zaległości wobec Gminy Choroszcz z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych;

-         nie posiada/posiada* zaległości wobec Gminy Choroszcz z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu;

-         nie posiada/posiada* zaległości wobec Gminy Choroszcz z tytułu użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu,

-         nie jest/jest* prowadzone postępowanie egzekucyjne, postępowanie sądowe lub administracyjne, które może skutkować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego.

 

* niepotrzebne skreślić

 

W przypadku, gdy oferent posiada zaległości, o których mowa w pkt. 1-3, poniżej należy podać krótką informację o zaległościach (wysokość, przyczyny ich posiadania, etap uzgodnień spłaty, przewidywany termin i sposób spłaty)

 

 

 

………..…………………………..

czytelne podpisy osób uprawnionych

/ pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych


Załącznik nr 2 do ogłoszenia Burmistrza Choroszczy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

 

.....................................................

pieczątka oferenta

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

że w ramach realizacji operacji nie działa w celu osiągania zysku

 

W związku z ubieganiem się o wsparcie z budżetu Gminy Choroszcz na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) na zasadach określonych ustawą oferent składa, stosownie do zapisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), następujące oświadczenie:

 

niżej podpisane osoby, posiadające prawo do składania oświadczeń woli w mieniu oferenta, oświadczają, że oferent realizując wskazane w ofercie zadanie, nie działa w celu osiągania zysku.

 

Oświadczenie powyższe zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

 

 

………..…………………………..

czytelne podpisy osób uprawnionych

/ pieczątki imienne i podpisy osób uprawniony

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-02-27