Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

27 styczeń 2017 r.

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2017.

Rada Miejska w Choroszczy Uchwałą Nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok przyjęła roczny program współpracy samorządu gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

Rozdział 10 Programu opisuje procedury dotyczące trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z rozdziałem 10 § 19 ww. Programu „w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Choroszczy, Rady Miejskiej w Choroszczy oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie, w liczbie, co najmniej jednego dla każdej ze stron.”, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 „Burmistrz Choroszczy powołuje zarządzeniem komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.”.

Przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, wybiera do komisji konkursowej Burmistrz Choroszczy na czas realizacji Programu, tj. do 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym Burmistrz Choroszczy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Od kandydata na członka komisji konkursowej oczekuje się znajomości ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Lista kandydatów zostanie przekazana do odpowiedniego merytorycznie referatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy organizującego otwarte konkursy ofert, który będzie pracował w zakresie powołania składu komisji do konkretnego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Udział w pracach danej komisji ma charakter dobrowolny. Lista kandydatów będzie aktualna do końca bieżącego roku.

W załączeniu znajduje się formularz zgłoszenia, który należy dostarczyć w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną (skan) do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, kontakt: e-mail: urzad@choroszcz.pl, tel. 85-713-22-17, fax 85-719-18-39.

 

Zgłoszenie kandydatury

do udziału w pracach komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy

ogłaszanych przez Burmistrza Choroszczy w roku 2017

 

Nazwa organizacji

 

Adres

 

 

 

Telefon, Fax

 

 

E-mail

 

 

 

Rekomenduję następującą/ego przedstawicielkę/la organizacji do udziału w pracach komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy

ogłaszanych przez Burmistrza Choroszczy w roku 2017 w zakresie:

 

                  a) promocji i organizacji wolontariatu,          b) kultury,              c) kultury fizycznej,

     d) ochrony i promocji zdrowia          e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym*

*(proszę zakreślić kategorię tematyczną – od jednej do pięciu)

 

Imię i Nazwisko

Funkcja w organizacji

Kontakt

(tel., e-mail, adres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….....................................................

            czytelny podpis i pieczątka osoby kierującej organizacją

 

 

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

 

Niniejszym deklaruję społeczny udział w pracach komisji oceny projektów ogłaszanych przez Burmistrza Choroszczy na realizację zadań publicznych gminy w roku 2017

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb udziału w komisji oceniającej oferty (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

…………………………………………..

podpis kandydata na członka komisji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-01-27