Zarządzenie 249/2017 z 01.08.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz”

ZARZĄDZENIE Nr 249/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 01.08.2017 r.

                 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na

„Wspieranie rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz”

                                                       

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz §3 ust. 1 i §4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 23 poz. 338), zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ogłaszam konkurs na „Wspieranie rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz”. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.choroszcz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

§2.

Powołuje się Komisję konkursową w składzie:

  1. Jacek Karol Jaroszewicz – przewodniczący – Rada Miejska w Choroszczy,
  2. Grzegorz Wacław Gereluk – członek – Rada Miejska w Choroszczy,
  3. Izabela Oniszczuk – członek – Urząd Miejski w Choroszczy

 §3.

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§4.

Wzór oferty realizacji zadania w konkursie na „Wspieranie rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz” określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 §5.

Wzór sprawozdania z realizacji zadania w konkursie na „Wspieranie rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz” określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Burmistrz Choroszczy

 

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-08-01

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-08-01