Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 4 stycznia 2022 r.

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 18-21 załącznika do uchwały Nr XXVIII/307/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

BURMISTRZ CHOROSZCZY

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2022

i zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych

 

KRYTERIA OGÓLNE:

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Zostały wyznaczone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie
  • Posiadają specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs;
  • Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • Korzystają z pełni praw publicznych;
  • Nie podlegają wyłączeniu na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2022 r., w formie pisemnej: osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną (skan) do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, kontakt: e-mail: urzad@choroszcz.pl, tel. 85-713-22-17, fax
85-719-18-39.

Przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, wybiera do komisji konkursowej Burmistrz Choroszczy na czas realizacji Programu, tj. do 31 grudnia 2022 r. Udział w pracach komisji ma charakter dobrowolny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2022-01-04

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-01-04

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-01-04