Ogłoszenie Burmistrza z dnia 13.01.2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych.

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Rada Miejska w Choroszczy uchwałą Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, przyjęła roczny program współpracy samorządu gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Rozdział 10 Programu opisuje procedury dotyczące trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z rozdziałem 10 § 19 ww. Programu „w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Choroszczy, osoby reprezentujące organizacje, inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie, w liczbie, co najmniej jednego dla każdej ze stron.”, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 „Burmistrz Choroszczy powołuje zarządzeniem komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym przede wszystkim posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs”.

Przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, wybiera do komisji konkursowej Burmistrz Choroszczy na czas realizacji Programu, tj. do 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym Burmistrz Choroszczy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Od kandydata na członka komisji konkursowej oczekuje się znajomości ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Lista kandydatów zostanie przekazana do odpowiedniego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego w Choroszczy organizującego otwarte konkursy ofert, który będzie pracował w zakresie powołania składu komisji do konkretnego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Udział w pracach danej komisji ma charakter dobrowolny. Lista kandydatów będzie aktualna do końca roku 2020.

W załączeniu znajduje się formularz zgłoszenia oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, które należy dostarczyć w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną (skan) do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, kontakt: e-mail: urzad@choroszcz.pl,
tel. 85-713-22-17, fax 85-719-18-39.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-01-13

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-01-13