Zarządzenie 106/2020 z 03.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. na terenie Gminy Choroszcz

Zarządzenie Nr 106/2020

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.01.2020 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. na terenie Gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), art. 41 i art. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), § 6 załącznika do uchwały Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz uchwały Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2020, zarządzam co następuje:

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”.

§2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

        Burmistrz Choroszczy

   mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-03

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-01-03