Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych

Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjna, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna - na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2017roku.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.,poz. 1817), Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Choroszcz z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

 

 

 

  1. RODZAJ ZADANIA

Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjna, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna - na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2017roku.

 

Sposób działania – organizowanie usług socjalnych ludziom najstarszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym na obszarze gminy Choroszcz

 

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

30. tys. zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy)

 

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, KRYTERIA WYBORU OFERT

 

3.1. Na podst. art. 3 ustawy organizacje zajmujące się działalnością pożytku publicznego mogące ubiegać się o dotacje:

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- spółdzielnie socjalne

3.2. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji określa projekt umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia

3.3.   Oferty będą oceniane w dwu etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

       I etap oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi dokonana na podst.

karty oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert - załącznik nr A

       II etap oceny – ocena merytoryczna dokonana na podst.

karty oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert zał. nr B

 

3.4.   Ocena ofert:

1)      Członkowie Komisji Konkursowej będą indywidualnie dokonywali oceny ofert wg. karty oceny A i B

2)      Ocena końcowa oferty to pozytywna poprawność złożenia oferty- zał. A oraz największa ilość punktów – zał. B

3)      Burmistrz Choroszczy dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę ilość punktów

4)      Burmistrz Choroszczy zastrzega możliwość przyznania Oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, a Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji.

5)      Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do dnia 10.01.2017r.

6)      Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji zostanie podany do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

                                                                                                                                                                                                                        

5.   TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFER

5.1.Oferty należy składać w terminie do 02 stycznia 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie zostaną zwrócone nadawcy bez   otwierania.

5.2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Choroszcz” Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjna, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

5.3. Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, www.choroszcz.pl

5.4. Oferta musi być sporządzona również w formie elektronicznej i złożona na nośniku danych elektronicznych – tj. dyskietka lub płyta CD, a jej wydruk musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i dołączony w jednym egzemplarzu.

5.5. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5.6. W roku 2016 gmina realizowała zadania wskazane w pkt. 1 za pośrednictwem organizacji pozarządowych przeznaczając kwotę  30. 000 zł. dotacji na realizacje zadania.  

Informacji w sprawie konkursu udziela kier. MGOPS Jolanta Andruszkiewicz tel.

85 7 13 22 26

 

Choroszcz, 2016.12.13                                                                    

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

W załączeniu :

-formularz oferty - zł. Nr 1

-projekt umowy – zał. Nr 2

-sprawozdanie końcowe- zał. Nr 3

- karta oceny zał. A i B

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-12-14