Zarządzenie 205/2021 z 13.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r.

Zarządzenie Nr 205/2021

Burmistrza Choroszczy

z dnia 13.01.2021 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, 2, 2b, 3, 4, 5, 6 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), art. 41 ust. 1 pkt. 3 i 5 oraz ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), § 6 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 załącznika do uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok oraz pkt. IV i IV Załącznika do uchwały Nr XIX/211/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2021, zarządzam co następuje:

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”.

§2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Choroszczy

 

 mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-01-13