Zarządzenie 504/2023 z 18.07.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”

Zarządzenie Nr 504/2023

Burmistrza Choroszczy

z dnia 18.07.2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991, poz. 2705), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770, 1265, 1855, 2770, z 2023r. poz. 605, 650, 658, 1234) oraz Uchwały Nr XLVI/459/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”, zarządzam co następuje:

§1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

§2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Robert Wardziński

Burmistrz Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-07-18

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-08-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-07-20