Uchwały - 2016

 • Uchwały z XXII Sesji - 29.12.2016 r.

  2017-01-03 10:02:35

 • Uchwała z XXI Sesji - 09.12.2016 r.

  2016-12-13 10:39:15

  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.

 • Uchwały z XX Sesji - 10.11.2016 r.

  2016-11-15 11:40:51

  1) Uchwała Nr XX/194/2016 – w sprawie zmian w budżecie na rok 2016, 2) Uchwała Nr XX/195/2016 – w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016- 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, 3) Uchwała Nr XX/196/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze (gmina Choroszcz) 4) Uchwała Nr XX/197/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 1552B Aleja Niepodległości w Choroszczy 5) Uchwała Nr XX/198/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6) Uchwała Nr XX/199/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek od środków transportowych 7) Uchwała Nr XX/200/2016 – w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne 8) Uchwała Nr XX/201/2016 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy 9) Uchwała Nr XX/202/2016 – w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025 10) Uchwała Nr XX/203/2016 – w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. 11) Uchwała Nr XX/204/2016 – w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy i utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy i nadania Statutu 12) Uchwała Nr XX/205/2016 – w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz 13) Uchwała Nr XX/206/2016 – w sprawie nadania nazw ulic we wsi Klepacze 14) Uchwała Nr XX/207/2016 – w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krupniki.

 • Uchwały z XIX Sesji - 30.09.2016 r. cz. 1

  2016-10-05 00:00:00

  1. Uchwała Nr XIX/178/2016 – w sprawie zmian w budżecie na rok 2016, 2. Uchwała Nr XIX/179/2016 – w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016- 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, 3. Uchwała Nr XIX/180/2016 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w 2016 r., 4. Uchwała Nr XIX/181/2016 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przeprowadzenie badań przesiewowych słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój – dobry start”, 5. Uchwała Nr XIX/182/2016 – w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rogowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, 6. Uchwała Nr XIX/183/2016 – w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, 7. Uchwała Nr XIX/184/2016 – w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy, 8. Uchwała Nr XIX/185/2016 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

 • Uchwały z XIX Sesji - 30.09.2016 r. cz. 2

  2016-10-05 00:00:00

  9. Uchwała Nr XIX/186/2016 – w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy, 10. Uchwała Nr XIX/187/2016 – w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021, 11. Uchwała Nr XIX/188/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, 12. Uchwała Nr XIX/189/2016 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Krupniki), 13. Uchwała Nr XIX/190/2016 – w sprawie zmiany nazwy ulicy, 14. Uchwała Nr XIX/191/2016 – w sprawie nadania nazwy ulicy, 15. Uchwała Nr XIX/192/2016 – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2016-2018 16. Uchwała Nr XIX/193/2016 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

 • Uchwały z XVIII Sesji - 22.07.2016 r.

  2016-07-25 00:00:00

 • Uchwały z XVII Sesji - 22.06.2016 r. cz. 1

  2016-06-27 00:00:00

  1. Nr XVII/155/2016 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 2. Nr XVII/156/2016 – w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy, 3. Nr XVII/157/2016 – w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, 4. Nr XVII/158/2016 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę przejezdności drogi powiatowej w Oliszkach, 5. Nr XVII/159/2016 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 1552B Aleja Niepodległości w Choroszczy, 6. Nr XVII/160/2016 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 7. Nr XVII/161/2016 – w sprawie przyjęcia przez Gminę Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, 8. Nr XVII/162/2016 – w sprawie zmian Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy,

 • Uchwały z XVII Sesji - 22.06.2016 r. cz. 2

  2016-06-27 00:00:00

  9. Nr XVII/163/2016 – w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Choroszcz na rok 2016”, 10. Nr XVII/164/2016 – w sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały Nr XIII/126/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krupniki, 11. Nr XVII/165/2016 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz, 12. Nr XVII/166/2016 – w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz, 13. Nr XVII/167/2016 – w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 • Uchwała z XVI Sesji - 23.05.2016 r.

  2016-05-25 00:00:00

  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

 • Uchwały z XV Sesji - 15.04.2016 r. cz. 1

  2016-04-19 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24