Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choroszczy

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA

Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Urząd Miejski, zwany dalej Urzędem, realizuje zadania:

1/ własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.), innych ustaw oraz Statutu Gminy Choroszcz,

2/ zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3/ przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

4/ dotyczące prowadzenia wspólnej obsługi w ramach Urzędu Miejskiego w Choroszczy dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 

Siedzibą Urzędu jest miasto Choroszcz.

 

Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.

Zadania Zastępcy Burmistrza i Sekretarza ustalane są odrębnymi zarządzeniami.

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizację pracy Urzędu - w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Inwestycji i Infrastruktury,
 • Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Warsztat,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Podmiot ds. Zgłoszeń Naruszeń Prawa,
 • Rzecznik Prasowy.

 

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Zastępca Burmistrza;

2) Sekretarz Gminy;

3) Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału Finansowego;

4) Główny Księgowy pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Wydziału Finansowego;

5) Kierownik Wydziału Organizacyjnego;

6) Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego;

7) Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury;

8) Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury;

9) Kierownik Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej;

10) Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej;

11) Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska;

12) Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska;

13) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich;

12) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich;

13) Kierownik Warsztatu.

 

 

Wydziały i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań  i kompetencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2024-02-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-01-23