Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choroszczy

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA

Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Urząd Miejski, zwany dalej Urzędem, realizuje zadania:

1/ własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000), innych ustaw oraz Statutu Gminy Choroszcz,

2/ zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3/ przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

4/ dotyczące prowadzenia wspólnej obsługi w ramach Urzędu Miejskiego w Choroszczy dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 

Siedzibą Urzędu jest miasto Choroszcz.

 

Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.

Zadania Zastępcy Burmistrza i Sekretarza ustalane są odrębnymi zarządzeniami.

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizację pracy Urzędu - w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Referat Organizacyjny,
  • Referat Finansowy,
  • Referat Budownictwa i Gospodarki Lokalowej,
  • Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
  • Urząd Stanu Cywilnego,
  • Referat Spraw Obywatelskich,
  • Sekcja Obsługi,
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
  • Rzecznik Prasowy

 

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Zastępca Burmistrza;

2) Sekretarz Gminy;

3) Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego;

4) Główny Księgowy pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Finansowego;

5) Kierownik Referatu Organizacyjnego;

6) Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego;

7) Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

8) Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

9) Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

10) Zastępca Kierownika Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

11) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich;

12) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich;

13) Kierownik Sekcji Obsługi;

14) Zastępca Kierownika Sekcji Obsługi.

 

Referaty i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań  i kompetencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-07-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-01-23