Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Choroszczy

1. Burmistrz Choroszczy - mgr inż. Robert Wardziński

Burmistrz Choroszczy przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 - 14.00 oraz 15.00 - 17.30

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

2. Zastępca Burmistrza Choroszczy - mgr inż. Grzegorz Gabrian, zajmuje się sprawami z zakresu:

 1. budownictwa i inwestycji,

 2. drogownictwa i komunikacji,

 3. obsługi inwestorów,

 4. działalności gospodarczej,

 5. zamówień publicznych,

 6. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

 7. obsługi technicznej,

 8. działalności Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy, w tym - w przypadku nieobecności Burmistrza Choroszczy - wykonywania uprawnień jedynego wspólnika.

3. Sekretarz Gminy Choroszcz - mgr inż. Mirosław Zalewski, zajmuje się sprawami z zakresu:

 1. obrony, reagowania kryzysowego oraz ochrony cywilnej, przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 2. związanych z Radą Miejską i BIP,

 3. geodezji i gospodarki gruntami,

 4. rolnictwa,

 5. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 6. ochrony zwierząt,

 7. gospodarki przestrzennej,

 8. utrzymania czystości i porządku,

 9. zapewnienia właściwej organizacji przyjmowania skarg i wniosków interesantów,

 10. rozpatrywania skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,

 11. nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

 12. planowania i koordynowania działalności kontrolnej Urzędu,

 13. koordynowania realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli,

 14. zapewnienia zgodności wydawanych decyzji i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

 15. opracowywania projektów i zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

 16. nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

 17. analizowania i opiniowania projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

 18. przyjmowania ustnego oświadczenia woli spadkodawców.

Zastępca Burmistrza Choroszczy i Sekretarz Gminy przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu

4. Skarbnik Gminy - mgr Anna Radziszewska

Zakres czynności:

 1. opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych budżetów, planów i programów przewidzianych w odrębnych przepisach lub wynikających z ustaleń Rady w zakresie referatu,

 2. wykonywanie uchwal Rady oraz realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady i wynikających z interpelacji i zapytań Rady w zakresie referatu,

 3. opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych problemowych uchwal Rady w zakresie referatu,

 4. przygotowanie informacji , analiz i projektów niezbędnych dla realizacji zadań przez Radę i jej organy w zakresie referatu,

 5. realizacja uchwal i opinii samorządu mieszkańców w określonym prawie zakresie, w zakresie referatu,

 6. realizacja wniosków o charakterze ogólnospołecznym zgłaszanych przez obywateli na zebraniach w zakresie referatu,

 7. współdziałanie z organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego i kulturalnego miasta i gminy oraz zaspokajania potrzeb ludności w zakresie referatu,

 8. nadzór w zakresie postępowania administracyjnego i podejmowania w ramach przekazanych upoważnień decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie referatu, z zakresu administracji oraz stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 9. prowadzenie spraw z zakresu swego działania związanych z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji:

  1. organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw komunalnych w zakresie referatu,

  2. nadzorującego jednostki organizacyjne podporządkowane Radzie nie będące przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie referatu.

 10. prowadzenie w zakresie ustalonym przez Burmistrza kontroli jednostek nie podporządkowanych Radzie wynikających z źrebnych przepisów w zakresie referatu,

 11. rozpatrywanie skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg , analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe załatwienie spraw, przyjmowanie interesantów, udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie informacji o załatwianiu skarg i wniosków w zakresie referatu,

 12. koordynowanie okresowych analiz , ocen i prognoz realizacji budżetu,

 13. opracowywanie projektów w sprawach finansowo - budżetowych oraz wykonywanie w tym zakresie:

  1. uchwał Rady Miejskiej,

  2. decyzji Burmistrza.

 14. nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem miasta i gminy,

 15. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy oraz środków pozabudżetowych,

 16. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie rozliczeń z budżetu gminy,

 17. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 18. nadzór nad przestrzeganiem wśród pracowników referatu ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Kierownik Referatu Organizacyjnego - mgr Dorota Tomicka

Zakres czynności:

 1. wykonywania uchwał rady miejskiej.

 2. rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych.

 3. współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy.

 4. udzielania pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców.

 5. koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

 6. przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu.

 7. rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,

 8. prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań,

 9. nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,

 10. dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

 11. udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników Referatu,

 12. przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,

 13. ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,

 14. ustalania obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,

 15. dbania o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników Referatu,

 16. koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników Referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

 17. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie Referatu,

 18. zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Referatu,

 19. merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie Referatu.

 20. zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

 21. prowadzenia spraw organizacyjnych i kadrowych Urzędu oraz sporządzanie
  sprawozdawczości w tym zakresie,

 22. prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  23. przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych,

  24. organizowania i prowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników,

  25. organizowania i prowadzenia szkoleń oraz doskonalenia kadr Urzędu,

  26. wydawania świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

  27. sporządzania planów regulacji płac, podwyżek i przeszeregowań,

  28. nadzorowania czasu pracy pracowników Urzędu i jednostek podległych,

  29. współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w sprawach aktywizacji bezrobotnych,

  30. załatwiania spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowozatrudnionych pracowników oraz praktykantów i stażystów przyjmowanych do odbycia praktyk i staży w Urzędzie, a także osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych

  31. współpracy z ZUS-em w zakresie spraw kadrowych,

  32. prowadzenia spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,

  33. opracowywania projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,

  34. prowadzenia spraw dotyczących upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza pracownikom Urzędu, jak też kierownikom jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych,

  35. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,

  36. wnioskowanie o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw współpracy z innymi referatami Urzędu w celu należytego załatwiania prowadzonych spraw,

  37. wykonywania innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.

6. Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej

inż. Marzena Jacejko

 

Zakres czynności:

 1. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych, budżetów, planów
  i programów przewidzianych w odrębnych przepisach lub wynikających z ustaleń Rady Miejskiej w zakresie referatu.
 2. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisję Rady i wynikających z interpelacji i zapytań radnych w zakresie referatu.
 3. Opracowywanie sprawozdań z realizacji planu i budżetu oraz innych uchwał Rady Miejskiej
  w zakresie referatu.
 4. Przygotowywanie informacji, analiz i projektów niezbędnych w celu realizacji zadań Rady Miejskiej i jej organów w zakresie referatu.
 5. Udzielanie pomocy samorządowi mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców, a w szczególności czynów społecznych,
  w zakresie referatu.
 6. Realizacja wniosków o charakterze ogólnospołecznym zgłaszanych przez mieszkańców
  w zakresie referatu.
 7. Współdziałanie z organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego miasta i gminy oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców
  w zakresie referatu.
 8. Ustalanie   szczegółowych   zakresów   obowiązków,   uprawnień   i odpowiedzialności pracowników referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej referatu.
 9. Prawidłowe   organizowanie   pracy   podległych   pracowników   w   sposób   zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań.
 10. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników.
 11. Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 12. Udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników referatu.
 13. Przedkładane Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników.
 14. Ustalanie obowiązującego w referacie obiegu dokumentów i informacji,
 15. Dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników referatu.
 16. Koordynowanie przygotowywania przez podległych pracowników referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 17. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg
  i wniosków w zakresie referatu.
 18. Zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie referatu.
 19. Merytoryczna kontrola dokumentów księgowych w zakresie referatu.
 20. Współpraca z innymi referatami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji załatwianych spraw.
 21. Wnioskowanie o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw współpracy z innymi referatami Urzędu w celu należytego załatwiania prowadzonych spraw.
 22. Prowadzenie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją.
 23. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej.
 24. Prowadzenie spraw dotyczących aglomeracji na terenie gminy Choroszcz w tym monitorowanie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 25. Przygotowywanie i podpisywanie oświadczeń o posiadanym przez Gminę Choroszcz prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie uzyskiwanych zgód od osób fizycznych i prawnych.
 26. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
 27. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych i drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy.
 28. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 29. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza.

 

7. Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej - mgr Zdzisław Dorożko

Zakres czynności:

 1. wykonywania uchwał rady miejskiej.

 2. rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych.

 3. współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy.

 4. udzielania pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców.

 5. koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

 6. przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu.

 7. rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,

 8. prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący
  ciągłość wykonywanych zadań,

 9. nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,

 10. dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

 11. udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników Referatu,

 12. przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,

 13. ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,

 14. ustalania obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,

 15. dbania o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników Referatu,

 16. koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników Referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

 17. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie Referatu,

 18. zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Referatu,

  19. merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie Referatu.

  20. prowadzenia spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

  21. prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i darowizną nieruchomości gminnych,

  22. przygotowywania deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości gminnych,

  23. wnioskowania o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw,

  24. współpracy z innymi referatami celem zapewnienia prawidłowej realizacji załatwianych spraw,

  25. wykonywania innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.

8. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Krzysztof Wiszowaty

Zakres czynności:

 1. wykonywania uchwał Rady Miejskiej.

 1. rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych.

 2. współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy.

 3. udzielania pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców.

 1. koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

 1. przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu.

 2. rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,

 3. prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość
  wykonywanych zadań,

 4. nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,

 5. dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

9. udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników USC,

10. przedkładania burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,

11. ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników USC oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej USC,

12.ustalania obowiązującego w USC obiegu dokumentów i informacji,

13. dbania o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników USC,

14. koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników USC projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza,

15. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie USC,

16. zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie USC,

17. merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie USC,

18. przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa oraz innych oświadczeń wynikających z kro i prawa o aktach stanu cywilnego,

19. przyjmowania oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,

20. sporządzania w aplikacji źródło protokołów, projektów aktów, oraz aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

21.bieżącego nanoszenia wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie wyroków sądowych, decyzji, protokołów i zleceń przekazywanych poprzez aplikację źródło,

22. tworzenia i realizacji zleceń przekazywanych poprzez aplikację źródło, w tym zleceń migracji aktów, usuwania niezgodności w rejestrze pesel, dokonania przypisków,

23. wydawania odpisów z rejestru stanu cywilnego, zaświadczeń i innych dokumentów wystawianych w zakresie kompetencji urzędu stanu cywilnego,

 1. prowadzenia spraw w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz wydawania decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk,

  25.przyjmowania zapewnień oraz wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

  26.przygotowania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju oraz ich wydawanie,

  27.przygotowania zaświadczeń o stanie cywilnym oraz ich wydawanie,

  28.wydawania decyzji administracyjnych dotyczących skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

  29.prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami ostatniej woli spadkodawcy,

  30.przyjmowania korespondencji krajowej i zagranicznej oraz dekretowania jej na poszczególne stanowiska pracy,

  31.prowadzenia dokumentacji i organizowania uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileuszu 100-lecia urodzin,

  32.przygotowania oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym,

  33.prowadzenia spraw dotyczących odtwarzania, sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego,

  34.prowadzenia spraw dotyczących wydawania zezwoleń na przeglądanie ksiąg USC,

  35.prowadzenia spraw związanych z oprawą ksiąg USC,

  36.aktualizacja strony internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej w Choroszczy" w zakresie USC,

  37.opracowywanie i przygotowywanie projektów sprawozdań wynikających z pracy USC,

  38.wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.

 1. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - mgr Krzysztof Wiszowaty

Zakres czynności:

 1. wykonywania uchwał rady miejskiej,

 2. rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych,

 3. współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy,

 4. udzielania pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców,

 5. koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

 6. przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu,

 7. rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,

 8. prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy,
  udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań,

 9. nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,

 10. dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

 11. udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników Referatu,

 12. przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,

 13. ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,

 14. ustalania obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,

 15. dbania o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników Referatu,

 16. koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników Referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

 17. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie Referatu,

 18. zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Referatu,

 19. merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie Referatu,

 20. przygotowywania informacji do biuletynu informacji publicznej i innych publikatorów, sprawozdań oraz pism (we współpracy i w oparciu o dane przekazywane przez prowadzących poszczególne zagadnienia) w zakresie referatu,

  21.załatwiania korespondencji związanej ze sprawami prowadzonymi przez referat spraw obywatelskich,

  22.prowadzenia archiwum Referatu Spraw Obywatelskich,

  23.prowadzenia całości dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (między innymi przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia),w tym prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, zgodnie z ustawą -- prawo zamówień
  publicznych,

  24.aktualizacja strony internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej w Choroszczy" w zakresie Referatu Spraw Obywatelskich,

  25.współpraca z pozostałymi referatami urzędu celem należytego załatwiania spraw,

  26.pełnienie zastępstw w razie nieobecności osoby prowadzącej sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dowodów osobistych oraz ewidencję ludności (rejestr mieszkańców)wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza
  Gminy.

10. Kierownik Sekcji Obsługi - Edward Tomasz Dakowicz

Zakres czynności:

 1. załatwianie czynności techniczno - ekonomicznych związanych z przygotowaniem robót budowlanych i i rozpoczęciem tych robót stosownie do przepisów prawa budowlanego i obowiązujących wymogów.

 2. zorganizowanie i kierowanie całością robót budowlanych.

 3. opracowywanie harmonogramów robót w oparciu o przewidziane środki finansowe, zaopatrzenie materiałowe, zatrudnienie, posiadany sprzęt i transport.

 4. gospodarowanie materiałami, siła roboczą, sprzętem i innymi powierzonymi składnikami mienia.

 5. dysponowanie samochodami będącymi na stanie tutejszego Urzędu.

 6. dysponowanie funduszem premiowym pracowników Sekcji Obsługi.

 7. prowadzenie gospodarki materiałowej w oparciu o obowiązujące normy zużycia, limity i wymogi obowiązujące.

 8. przestrzeganie właściwego składowania materiałów, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, utratą jakości, przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi oraz kradzieżą.

 9. rozliczanie się z pobranych i zakupionych materiałów w obowiązujących terminach, zgodnie z przepisami w tym zakresie:

- remonty bieżące - po zakończeniu robót do jednego miesiąca,

- roboty modernizacyjne - do trzech miesięcy po zakończeniu robót.

 1. przekazywanie informacji Skarbnikowi Gminy o stanie materiałów pobranych , a nie wbudowanych.

 2. prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie inwentaryzacji robót w toku.

 3. przestrzeganie sporządzania na bieżąco protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki i przyjmowanie materiałów powierzonych przez zleceniodawcę przeznaczonych do wbudowania w realizowanym obiekcie.

 4. zabezpieczenie stanowisk pracy w myśl obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

 5. dopilnowanie aby pracownicy posiadali nieodzowny sprzęt i odzież ochronną zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

 6. przestrzeganie dyscypliny pracy wśród pracowników.

 7. prowadzenie na bieżąco instruktażu w zakresie bhp i p.poż.

 8. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy kierowców.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2019-07-26

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-08-22

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2015-10-05