Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 Burmistrz Choroszczy – mgr inż. Robert Wardziński

Burmistrz Choroszczy przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków  w każdy poniedziałek  w godzinach 11.00 – 14.00 oraz 15.00 – 17.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

 

 Zastępca Burmistrza Choroszczy – mgr inż. Grzegorz Gabrian zajmuje się sprawami z zakresu:

 • budownictwa,
 • inwestycji drogowych,
 • zamówień publicznych,
 • utrzymania dróg oraz komunikacji,
 • uzgodnień w zakresie dróg publicznych,
 • uzgodnień w zakresie dróg wewnętrznych,
 • oświetlenia, energetyki i komunikacji,
 • monitorowania i wnioskowania o środki zewnętrzne,
 • działalności gospodarczej,
 • utrzymania czystości i porządku,
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • gospodarki odpadami.

Zastępca Burmistrza przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków  w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu

 Sekretarz Gminy Choroszcz – mgr inż. Mirosław Zalewski, zajmuje się sprawami z zakresu:

 •  związanych z Radą Miejską i BIP,
 • geodezji i gospodarki gruntami,
 • rolnictwa,
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • ochrony zwierząt,
 • gospodarki przestrzennej,
 • utrzymania czystości i porządku,
 • zapewnienia właściwej organizacji przyjmowania skarg i wniosków interesantów,
 • rozpatrywania skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,
 • nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • planowania i koordynowania działalności kontrolnej Urzędu,
 • koordynowania realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli,
 • zapewnienia zgodności wydawanych decyzji i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywania projektów i zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 • nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 • analizowania i opiniowania projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • przyjmowania ustnego oświadczenia woli spadkodawców.

Sekretarz Gminy przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków  w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu

 

Skarbnik Gminy – mgr Anna Radziszewska

 Zakres czynności:

 • opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych budżetów, planów i programów przewidzianych w odrębnych przepisach lub wynikających z ustaleń Rady w zakresie referatu,
 • wykonywanie uchwal Rady oraz realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady i wynikających z interpelacji i zapytań Rady w zakresie referatu,
 • opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych problemowych uchwal Rady w zakresie referatu,
 • przygotowanie informacji , analiz i projektów niezbędnych dla realizacji zadań przez Radę i jej organy w zakresie referatu,
 • realizacja uchwal i opinii samorządu mieszkańców w określonym prawie zakresie, w zakresie referatu,
 • realizacja wniosków o charakterze ogólnospołecznym zgłaszanych przez obywateli na zebraniach w zakresie referatu,
 • współdziałanie z organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego miasta i gminy oraz zaspokajania potrzeb ludności w zakresie referatu,
 • nadzór w zakresie postępowania administracyjnego i podejmowania w ramach przekazanych upoważnień decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie referatu, z zakresu administracji oraz stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenie spraw z zakresu swego działania związanych z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji:
  1. organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw komunalnych w zakresie referatu,
  2. nadzorującego jednostki organizacyjne podporządkowane Radzie nie będące przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie referatu.
 • prowadzenie w zakresie ustalonym przez Burmistrza kontroli jednostek nie podporządkowanych Radzie wynikających z źrebnych przepisów w zakresie referatu,
 • rozpatrywanie skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg , analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe załatwienie spraw, przyjmowanie interesantów, udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie informacji o załatwianiu skarg i wniosków w zakresie referatu,
 • koordynowanie okresowych analiz , ocen i prognoz realizacji budżetu,
 • opracowywanie projektów w sprawach finansowo – budżetowych oraz wykonywanie w tym zakresie:
  1. uchwał Rady Miejskiej,
  2. decyzji Burmistrza.
 • nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem miasta i gminy,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy oraz środków pozabudżetowych,
 • współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie rozliczeń z budżetu gminy,
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • nadzór nad przestrzeganiem wśród pracowników referatu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 Kierownik Wydziału Organizacyjnego - mgr Dorota Tomicka

Zakres czynności:

 • wykonywania uchwał rady
 • rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych.
 • współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie
 • udzielania pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców.
 • koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 • przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu.
 • rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,
 • prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań,
 • nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,
 • dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników Referatu,
 • przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,
 • ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,
 • ustalania obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,
 • dbania o prawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników Referatu,
 • koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników Referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 • przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie Referatu,
 • zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Referatu,
 • merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie
 • zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • prowadzenia spraw organizacyjnych i kadrowych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych,
 • organizowania i prowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń oraz doskonalenia kadr Urzędu,
 • wydawania świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
 • sporządzania planów regulacji płac, podwyżek i przeszeregowań,
 • nadzorowania czasu pracy pracowników Urzędu i jednostek podległych,
 • współpracy z Powiatowym   Urzędem   Pracy   w   Białymstoku   w   sprawach   aktywizacji bezrobotnych,
 • załatwiania spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowozatrudnionych pracowników oraz praktykantów i stażystów przyjmowanych do odbycia praktyk i staży w Urzędzie, a także osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych
 • współpracy z ZUS-em w zakresie spraw kadrowych,
 • prowadzenia spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,
 • opracowywania projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady  Miejskiej     w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 • prowadzenia spraw dotyczących upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza pracownikom Urzędu, jak też kierownikom jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych,
 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
 • wnioskowanie o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw współpracy z innymi referatami Urzędu w celu należytego załatwiania prowadzonych spraw,
 • wykonywania innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza

 

 Kierownik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Lokalowej - inż. Marzena Jacejko

 Zakres czynności:

 • Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych, budżetów, planów i programów przewidzianych w odrębnych przepisach lub wynikających z ustaleń Rady Miejskiej w zakresie referatu.
 • Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisję Rady i wynikających z interpelacji i zapytań radnych w zakresie referatu.
 • Opracowywanie sprawozdań z realizacji planu i budżetu oraz innych uchwał Rady Miejskiej w zakresie referatu.
 • Przygotowywanie informacji, analiz i projektów niezbędnych w celu realizacji zadań Rady Miejskiej i jej organów w zakresie referatu.
 • Udzielanie pomocy samorządowi mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców, a w szczególności czynów społecznych, w zakresie referatu.
 • Realizacja wniosków o charakterze ogólnospołecznym zgłaszanych przez mieszkańców w zakresie referatu.
 • Współdziałanie z organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego miasta i gminy oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie referatu.
 • Ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej referatu.
 • Prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań.
 • Nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników.
 • Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 • Udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników referatu.
 • Przedkładane Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników.
 • Ustalanie obowiązującego w referacie obiegu dokumentów i informacji,
 • Dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników referatu.
 • Koordynowanie przygotowywania przez podległych pracowników referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg
  i wniosków w zakresie referatu.
 • Zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie referatu.
 • Merytoryczna kontrola dokumentów księgowych w zakresie referatu.
 • Współpraca z innymi referatami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji załatwianych spraw.
 • Wnioskowanie o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw współpracy z innymi referatami Urzędu w celu należytego załatwiania prowadzonych spraw.
 • Prowadzenie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących aglomeracji na terenie gminy Choroszcz w tym monitorowanie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • Przygotowywanie i podpisywanie oświadczeń o posiadanym przez Gminę Choroszcz prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie uzyskiwanych zgód od osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych i drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy.
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza.

 

 Kierownik Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej – mgr Zdzisław Dorożko

 Zakres czynności:

 

 • wykonywania uchwał rady miejskiej.
 • rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych.
 • współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy.
 • udzielania pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców.
 • koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 • przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu.
 • rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,
 • prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań,
 • nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,
 • dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników Referatu,
 • przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,
 • ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,
 • ustalania obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,
 • dbania o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji przez pracowników Referatu,
 • koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników Referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 • przyjmowania interesantów   w   sprawach    skarg    i    wniosków,    rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie Referatu,
 • zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Referatu,
 • merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie Referatu.
 • prowadzenia spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 • prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i darowizną nieruchomości gminnych,
 • przygotowywania deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości gminnych,
 • wnioskowania o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw,
 • współpracy z   innymi    referatami   celem   zapewnienia   prawidłowej    realizacji załatwianych spraw,
 • wykonywania innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – mgr Krzysztof Wiszowaty

 Zakres czynności:

 • wykonywania uchwał Rady Miejskiej.
 • rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych.
 • współdziałania z  jednostkami   organizacyjnymi   gminy   Choroszcz,   stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy.
 • udzielania pomocy   samorządom   mieszkańców   w   prowadzeniu   działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców.
 • koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 • przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu.
 • rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,
 • prawidłowego organizowania   pracy   podległych   pracowników   w   sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania   pracownikom   urlopów   wypoczynkowych   w   sposób   gwarantujący   ciągłość
  wykonywanych zadań,
 • nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,
 • dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

l1) udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników USC,

 • przedkładania burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,
 • ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników USC oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej USC,
 • ustalania obowiązującego w USC obiegu dokumentów i informacji,
 • dbania o poprawność    formalno-prawną    przygotowywanych     spraw     i decyzji przez pracowników USC,
 • koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników USC projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza,
 • przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie USC,
 • zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie USC,
 • merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie USC,
 • przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa oraz innych oświadczeń wynikających z kro i prawa o aktach stanu cywilnego,
 • przyjmowania oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
 • sporządzania w aplikacji źródło protokołów, projektów aktów, oraz aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • bieżącego nanoszenia wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie wyroków sądowych, decyzji, protokołów i zleceń przekazywanych poprzez aplikację źródło,
 • tworzenia i realizacji zleceń przekazywanych poprzez aplikację źródło, w tym zleceń migracji aktów, usuwania niezgodności w rejestrze pesel, dokonania przypisków,
 • wydawania odpisów  z  rejestru   stanu   cywilnego,   zaświadczeń   i   innych   dokumentów wystawianych w zakresie kompetencji urzędu stanu cywilnego,
 • prowadzenia spraw w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz wydawania decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk,
 • przyjmowania zapewnień oraz wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • przygotowania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju oraz ich wydawanie,
 • przygotowania zaświadczeń o stanie cywilnym oraz ich wydawanie,
 • wydawania decyzji   administracyjnych   dotyczących   skrócenia   terminu   oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami ostatniej woli spadkodawcy,
 • przyjmowania korespondencji krajowej i zagranicznej oraz dekretowania jej na poszczególne stanowiska pracy,
 • prowadzenia dokumentacji i organizowania uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileuszu 100-lecia urodzin,
 • przygotowania oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • prowadzenia spraw dotyczących odtwarzania, sprostowania i  uzupełnienia   aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenia spraw dotyczących wydawania zezwoleń na przeglądanie ksiąg USC,
 • prowadzenia spraw związanych z oprawą ksiąg USC,
 • aktualizacja strony internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej w Choroszczy" w zakresie USC,
 • opracowywanie i przygotowywanie projektów sprawozdań wynikających z pracy USC,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza

 

 Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich – mgr Krzysztof Wiszowaty

Zakres czynności:

 

 • wykonywania uchwał rady miejskiej,
 • rozpatrywania i realizacji wniosków składanych przez komisje rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych,
 • współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz,  stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy,
 • udzielania pomocy   samorządom   mieszkańców   w   prowadzeniu   działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców,
 • koordynowania i stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 • przygotowywania okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu,
 • rozpatrywania skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,
 • prawidłowego organizowania   pracy   podległych   pracowników   w   sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy,
  udzielania   pracownikom   urlopów   wypoczynkowych   w   sposób   gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań,
 • nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,
 • dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • udziału w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników Referatu,
 • przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,
 • ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,
 • ustalania obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,
 • dbania o poprawność     formalno-prawną    przygotowywanych     spraw     i decyzji przez pracowników Referatu,
 • koordynowania przygotowywania przez podległych pracowników Referatu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 • przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków w zakresie Referatu,
 • zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Referatu,
 • merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie Referatu,
 • przygotowywania informacji do  biuletynu  informacji  publicznej   i   innych publikatorów, sprawozdań oraz pism (we współpracy i w oparciu o dane przekazywane przez prowadzących poszczególne zagadnienia) w zakresie referatu,
 • załatwiania korespondencji związanej ze sprawami prowadzonymi przez referat spraw obywatelskich,
 • prowadzenia archiwum Referatu Spraw Obywatelskich,
 • prowadzenia całości dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (między innymi przygotowywanie specyfikacji   istotnych   warunków  zamówienia),w tym prowadzenie postępowań z zakresu  zamówień publicznych, zgodnie z ustawą -- prawo    zamówień
  publicznych,
 • aktualizacja strony internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej w Choroszczy" w zakresie Referatu Spraw Obywatelskich,
 • współpraca z pozostałymi referatami urzędu celem należytego załatwiania spraw,
 • pełnienie zastępstw w razie nieobecności osoby prowadzącej sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na  sprzedaż alkoholu,  dowodów osobistych  oraz ewidencję ludności (rejestr mieszkańców)wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza

 

Kierownik Warsztatu - mgr Kamil Siemaszko

 Zakres czynności:

 • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 • rozpatrywanie i realizacji wniosków składanych przez komisje Rady oraz wynikających z interpelacji
  i zapytań radnych,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno - politycznymi działającymi na terenie gminy,
 • udzielanie pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców,
 • koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 • wnioskowanie i opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych oraz udział
  w pracach Komisji Przetargowej,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby rady miejskiej, jej organów oraz budżetu,
 • rozpatrywanie skarg skierowanych do burmistrza i jednostek organizacyjnych urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Choroszczy,
 • przygotowywanie informacji publicznej oraz informacji niezbędnych do rozpatrywania petycji,
 • przygotowywanie dokumentów i materiałów niezbędnych do egzekucji należności pieniężnych,
 • prawidłowego organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający właściwe wykonywanie przydzielonych zadań, optymalnego wykorzystania czasu pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w sposób gwarantujący ciągłość wykonywanych zadań,
 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez podległych pracowników,
 • przedkładania Burmistrzowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania podległych pracowników,
 • ustalania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Warsztatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Warsztatu,
 • ustalania obowiązującego w Warsztacie obiegu dokumentów i informacji,
 • przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie wniesionych skarg 
  i wniosków w zakresie Warsztatu,
 • zapewniania sprawnej obsługi interesantów w zakresie Warsztatu,
 • merytorycznej kontroli dokumentów księgowych w zakresie Warsztatu,
 • załatwiania czynności techniczno – ekonomicznych związanych z przygotowaniem robót budowlano-montażowych i rozpoczęciem tych robót stosownie do przepisów prawa budowlanego i obowiązujących wymogów,
 • organizowania i kierowania całością robót budowlanych,
 • opracowywania harmonogramów robót w oparciu o przewidziane środki finansowe, zaopatrzenia materiałowe, zatrudnienia, posiadany sprzęt i transport,gospodarowania materiałami, siłą roboczą, sprzętem i innymi powierzonymi składnikami mienia,
 • dysponowania samochodami będącymi na stanie tutejszego Urzędu,
 • prowadzenia kart drogowych pojazdów,
 • prowadzenia gospodarki materiałowej w oparciu o obowiązujące normy zużycia, limity i obowiązujące wymogi,
 • przestrzegania właściwego składowania materiałów, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą jakości, przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi oraz kradzieżą,
 • rozliczania z pobranych i zakupionych materiałów w obowiązujących terminach, zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • przekazywania informacji Skarbnikowi Gminy o stanie materiałów pobranych, a nie wbudowanych,
 • prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzania inwentaryzacji robót w toku,
 • sporządzania na bieżąco protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,
 • wnioskowania o dokonanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw,
 • zabezpieczenia stanowisk pracy w myśl obowiązujących przepisów bhp i p.poż.  
 • przestrzegania dyscypliny pracy i zasad bhp wśród pracowników,
 • prowadzenia na bieżąco instruktażu w zakresie bhp i p.poż. 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2019-07-26

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-05-14

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2015-10-05