Informacja Starosty Powiatu Białostockiego


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Powiat Białostocki informuje, że w 2017 roku kontynuuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, w tym więc także dla mieszkańców gminy Choroszcz. Przy czym od dnia 1 lutego 2017 r. ulegają zmianie godziny pracy niektórych punktów.

 

Nieodpłatne konsultacje prawne odbywają się na terenie Powiatu Białostockiego w następujących punktach:

1) Białystok – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         11.00-15.00

Wtorek-Piątek:        9.00-13.00

2) Czarna Białostocka – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         11.00-15.00

Wtorek-Piątek:        9.00-13.00

3) Łapy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         11.00-15.00

Wtorek-Piątek:        9.00-13.00

4) Juchnowiec Kościelny – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         11.00-15.00

Wtorek-Piątek:      9.00-13.00

5) Choroszcz – ul. H. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.

Godziny pracy:

Poniedziałek-Czwartek:   8.00-12.00

Piątek:                                 14.00-18.00

6) Michałowo – budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

Godziny pracy:

Poniedziałek:      8.00-12.00

Wtorek:               11.00-15.00

Środa-Piątek:       8.00-12.00

 

Informujemy także, że z dniem 1 stycznia 2017r. z nieodpłatnych porad prawnych mogą korzystać kobiety w ciąży. Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Dodatkowo, w projektowanej nowelizacji rozporządzenia, proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
  w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła
  się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie
  o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
 • ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7,
 • dokument potwierdzający ciążę.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2017-01-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-01-21