Informacje ogólne - kompetencje, skład Rady

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY VIII KADENCJI

 

(wg okręgów wyborczych)

 

1. Jacek Dąbrowski - jdabrowski@choroszcz.pl

2. Piotr Waczyński - pwaczynski@choroszcz.pl

3. Adam Kamieński - akamienski@choroszcz.pl

4. Marcin Popławski (od 30.06.2021 r.) - mpoplawski@choroszcz.pl

5. Jan Czarniecki - jczarniecki@choroszcz.pl

6. Grzegorz Popko - gpopko@choroszcz.pl

7. Ireneusz Jabłoński - ijablonski@choroszcz.pl

8. Robert Chańko (od 21.12.2022 r.) - rchanko@choroszcz.pl

9. Barbara Walesiuk - bwalesiuk@choroszcz.pl

10. Beata Marlena Jeżerys - bjezerys@choroszcz.pl

11. Sylwia Barbara Wiśniewska - swisniewska@choroszcz.pl

12. Piotr Paweł Dojlida (od 30.07.2020 r.) - pdojlida@choroszcz.pl

13. Anna Barbara Aponowicz - aaponowicz@choroszcz.pl

14. Andrzej Kościuczyk - akosciuczyk@choroszcz.pl

15. Marian Kosakowski - mkosakowski@choroszcz.pl

 

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY VIII KADENCJI – pełnione funkcje:

 

Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

 

Jacek Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Jan Czarniecki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

 

INFORMUJEMY: Pani Beata Marlena JEŻERYS — Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy lub Pan Jacek Dąbrowski lub Pan Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Rady w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 19 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Waczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Barbara Walesiuk

Marcin Popławski

Marian Kosakowski

 

 

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy

Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marian Kosakowski – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Adam Kamieński

Jan Czarniecki

Grzegorz Popko

 

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy

Adam Kamieński – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Barbara Walesiuk – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Anna Barbara Aponowicz

Andrzej Kościuczyk

Piotr Waczyński

Jacek Dąbrowski

Piotr Paweł Dojlida

Grzegorz Popko

Jan Czarniecki

Sylwia Barbara Wiśniewska

Marian Kosakowski

Marcin Popławski

Robert Chańko

 

Kompetencje Rady Gminy:

 

Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.)

 

Art. 18 [Właściwość rady]
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2018-11-28

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-12-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-06