Informacje ogólne - kompetencje, skład Rady

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY VIII KADENCJI

 

(wg okręgów wyborczych)

 

1. Jacek Dąbrowski - jdabrowski@choroszcz.pl

2. Piotr Waczyński - pwaczynski@choroszcz.pl

3. Adam Kamieński - akamienski@choroszcz.pl

4. Marcin Popławski - mpoplawski@choroszcz.pl

5. Jan Czarniecki - jczarniecki@choroszcz.pl

6. Grzegorz Popko - gpopko@choroszcz.pl

7. Ireneusz Jabłoński - ijablonski@choroszcz.pl

8. Jacek Karol Jaroszewicz - jjaroszewicz@choroszcz.pl

9. Barbara Walesiuk - bwalesiuk@choroszcz.pl

10. Beata Marlena Jeżerys - bjezerys@choroszcz.pl

11. Sylwia Barbara Wiśniewska - swisniewska@choroszcz.pl

12. Piotr Paweł Dojlida (od 30.07.2020 r.) - pdojlida@choroszcz.pl

13. Anna Barbara Aponowicz - aaponowicz@choroszcz.pl

14. Andrzej Kościuczyk - akosciuczyk@choroszcz.pl

15. Marian Kosakowski - mkosakowski@choroszcz.pl

 

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY VIII KADENCJI – pełnione funkcje:

 

Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

 

Andrzej Kościuczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

 

INFORMUJEMY: Pani Beata Marlena JEŻERYS — Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy lub Pan Andrzej Kościuczyk – Wiceprzewodniczący Rady w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 15 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, sala konferencyjna na I piętrze).

 

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Waczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Barbara Walesiuk

Jacek Dąbrowski

 

 

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy

Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Adam Kamieński – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marian Kosakowski

Jan Czarniecki

Grzegorz Popko

 

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy

Jacek Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Anna Barbara Aponowicz

Andrzej Kościuczyk

Piotr Waczyński

Adam Kamieński

Piotr Paweł Dojlida

Grzegorz Popko

Jacek Karol Jaroszewicz

Barbara Walesiuk

Sylwia Barbara Wiśniewska

Piotr Paweł Dojlida

Marian Kosakowski

Marcin Popławski

 

Kompetencje Rady Gminy:

 

Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.)

 

Art. 18 [Właściwość rady]
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2018-11-28

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-07-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-06