Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1641)


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać w szczególności :

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo jego pełnomocnika w sposób lub w formie wskazanej we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania na jakich mają być one ponownie wykorzystywane oraz źródło ich udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  a)  sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są one już udostępniane lub nie zostały już przekazane w inny sposób, albo b)  sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP ) Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub systemie teleinformatycznym urzędu.


Wniosek należy sporządzić starannie i czytelnie w formie papierowej lub elektronicznej.

Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Wniosek można:

1) wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

lub

2) wysłać mailem na adres: urzad@choroszcz.pl

lub

3) wysłać poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP

Wniosek można też złożyć osobiście w Biurze Podawczym UM Choroszcz (parter)

Działania Urzędu

 • przekaże informację sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania, lub
 • poinformuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku, lub
 • poinformuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku już posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 • złoży ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
  o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub poinformuje o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
 • odmówi (wydając decyzję odmowną wraz z uzasadnieniem) wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Urząd wniosek rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeśli nie będzie mógł udostępnić informacji w wyżej wymienionym terminie, powiadomi Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Odwołanie:

 • w przypadku otrzymania oferty dotyczącej warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub/i wysokości opłat, można w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty,
 • jeżeli nie będzie zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania będzie to oznaczało, że wniosek został wycofany,
 • w przypadku otrzymania sprzeciwu - Urząd w drodze decyzji określi warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokość opłat za ponowne ich wykorzystywanie, lub też wyda decyzję o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 • w przypadku otrzymania decyzji odmownej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy prześle odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

Informacje dodatkowe:

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Szczegółowy zakres ograniczeń wynika z art. 6 przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641) o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2021-12-08

Wprowadzający: Karolina Sokół

Data modyfikacji: 2022-01-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-14