Zarządzenie Nr 4/10

w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 04/2010

z dnia 17 lutego 2008 r.

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004. Nr 26, poz. 232)
 2. Zarządzenia nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia i nr 05/2010 z dnia 27 stycznia 2010

ustalam, co następuje:

§ 1

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół :

1.Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego

- składanie dokumentów (uczniowie spoza rejonu)

od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz. 1500

od 22 marca do 16 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00 - dotyczy uczniów spoza rejonu

- składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu

do 29 czerwca 2010 r. do godz. 1500

- rekrutacja od 30 czerwca do 01 lipca 2010 r do godz. 1300

- ogłoszenie listy przyjętych 2 lipca 2010 r. o godz. 1500

2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące:

- składanie dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010r. do godz. 1500

- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi

miejscami od 31 maja do 18 czerwca 2010r. do godz. 1500

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwca 2010 r. do godz. 1200

ogłoszenie listy przyjętych 30 czerwca 2010 r.. o godz. 1500

- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 1 lipca do 2 lipca 2010r. do godz. 1500

- ogłoszenie wolnych miejsc 5 lipca 2010 r. o godz. 1500

- składanie dokumentów od 6 lipca do 7 lipca 2010 r. do godz. 1200

- ogłoszenie listy przyjętych 7 lipca 2010 r. o godz. 1500

§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi :

 1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.
 2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 60 pkt.
  1. ocena celująca – 15 pkt.
  2. ocena bardzo dobra – 13 pkt.
  3. ocena dobra – 10 pkt.
  4. ocena dostateczna – 6 pkt.

 1. Osiągnięcia ucznia : – 40 pkt.

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt.

b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język angielski, język niemiecki, język białoruski, rosyjski, francuski, informatyka oraz konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt.

- finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt.

c) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy

miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 7 pkt. ) na szczeblu:

- powiatowym – 4 pkt.,

- wojewódzkim – 5 pkt.

- ponadwojewódzkim 6 pkt.

- ogólnopolskim 7 pkt.

d) uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu:

- powiatowym - 3 pkt.

- wojewódzkim - 4 pkt.

- ponadwojewódzkim - 5 pkt.

- ogólnopolskim - 6 pkt.

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego . – 5 pkt

§ 3

Wskazane w § 2 ust.3 lit.b), c), d), e) zarządzenia osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 4

Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.

§ 5

Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Przepisu § 2 ust.1 nie stosuje się do kandydatów , którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust.1 brane są tylko osiągnięcia wymienione w § 2 ust. 2 i 3.

3. O przyjęciu kandydata, o którym mowa w ust. 1, decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3.

§ 7

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum składają w sekretariacie następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do Liceum z zaznaczeniem języków obcych oraz przedmiotów wybranych ze świadectwa ukończenia gimnazjum, które będą przeliczane na punkty (na druku przygotowanym przez szkołę),

2 kwestionariusz osobowy (na druku przygotowanym przez szkołę),

3) trzy fotografie,

4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w §2 ust.3,

5) świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopię tego świadectwa poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

6) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

7) karta zdrowia.

§ 8

1. Kandydat może ubiegać się przyjęcia do klasy z rozszerzoną geografią, matematyką i językiem angielskim

2. Pierwszym językiem obcym jest język angielski. Kandydat może wybrać drugi język obcy spośród następujących: niemiecki, rosyjski

3. Przedmioty, z których oceny ze świadectwa gimnazjalnego będą przeliczane na punkty: geografia, matematyka, język angielski.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół

Wanda Jankowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Jankowska

Wprowadzający: Wanda Jankowska

Data modyfikacji: 2010-02-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2010-02-24