Zarządzenie 24,25 i 26/06

ZARZĄDZENIE NR 24/2006

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

z dnia 01.12.2006 r.

w sprawie zmiany w regulaminie premiowania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany w regulaminie premiowania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy:

§ 1. Skreśla się § 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/06

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2006 r. dla pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień wolny od pracy pracownikom obsługi i administracji Zespołu Szkół

w Choroszczy w dniu 27 grudnia 2006 r. za święto wypadające 11 listopada 2006 r. –

Święto Niepodległości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 26/06

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) wprowadzam następujące zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy:

§ 1

Paragraf 15 otrzymuje następujące brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 ze zm.)”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Jankowska

Wprowadzający: Wanda Jankowska

Data modyfikacji: 2006-12-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-12-21