Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Or-V.271.43.2017

na zadanie pn. Utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr: 61, 76/3, w obrębie Dzikie gm. Choroszcz wraz z odwodnieniem
  • Choroszcz 06.10.2017 r
  • Or – V.271.43.2017

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2017 r  poz. 1579 ze zm.) zwanej  w dalszej części „ustawą Pzp” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr:  61, 76/3                  w obrębie Dzikie gm. Choroszcz wraz z odwodnieniem, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej  oferty którą złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Karol Śliwiński 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 6/15. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

 

Podstawą  wyboru oferty jest łączna ilość punktów  w kryterium  jakim było: cena brutto oferty i termin gwarancji.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji- 40 pkt

łączna ilość  punktów w kryterium cena+ termin gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Karol Śliwiński            

16-400 Suwałki                     ul. Kowalskiego 6/15 

60 pkt.

10 pkt.

70 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Z poważaniem

 

 

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-10-06

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-10-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-10-06