Or – V.271.15.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Choroszcz 15.10.2019 r

Or – V. 271.15.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2019 r  poz. 1843 ze zm.) zwanej  w dalszej części „ustawą Pzp” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Zastawie II w Choroszczy, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej  oferty którą złożyło UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku 15-727 Białystok ul. Hetmańska 92. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

 

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim była: cena brutto oferty i termin gwarancji.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji - 40 pkt

łączna ilość  punktów w kryterium cena+termin gwarancji

1.

UNIBEP S.A. Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.                      w Białymstoku            

17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 Oddział 15-727 Białystok                   ul. Hetmańska 92 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

STRABAG Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków                    ul. Parzniewska 10

55,18 pkt.

40 pkt.

95,18 pkt.

3.

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz Spółka Jawna

15-378 Białystok Hryniewicze 66

54,36 pkt.

40 pkt.

94,36 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

15-620 Białystok                    ul. Techniczna 5

51,89 pkt.

 40 pkt.

91,89 pkt.

5.

Konsorcjum firm:  Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Partner – Altor Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki                            ul. Kolejowa 28

51,85 pkt.

 40 pkt.

91,85 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

15-680 Białystok                     ul. Produkcyjna 102

50,95 pkt.

 40 pkt.

90,95 pkt.

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Gmina Choroszcz informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Z up. Burmistrza Choroszczy

 mgr inż. Mirosław Zalewski

         Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy Choroszcz - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2019-10-15

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-10-15

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-10-15