Or – V. 271.15.2019 - Wyjaśnienia treści SIWZ nr II

Choroszcz 24.09.2019 r

Or – V.271.15.2019

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania Rozbudowa i przebudowa ulicy Zastawie II w Choroszczy

 

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp”  w odpowiedzi na  skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

 

 

Zapytanie brzmiało:

 

  1. Dotyczy pozycji w przedmiarze branży drogowej: D.07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzedkładkowy m 53. Bariery ochronne jednostronne. Według przedmiaru należy wykonać 53 m (28+25) w kilometrażu 1+059. Natomiast na mapie w danym kilometrażu jest zaznaczona bariera 25 m. Proszę o podanie lokalizacji bariery 28 m lub skorygowanie przedmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, że ilość barier ochronnych wynosi 25 m.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

  1. Prosimy o zezwolenie na wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz w oryginale do oferty (luzem) wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpiętą do oferty.

 

Odp.  Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz w oryginale do oferty (luzem) wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpiętą do oferty.

 

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie  z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi  i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

          Grzegorz Gabrian

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-09-24