Or – V. 271.15.2019 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Choroszcz 19.09.2019 r

Or – V.271.15.2019

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania Rozbudowa i przebudowa ulicy Zastawie II w Choroszczy

 

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp”  w odpowiedzi na  skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

  Zapytanie brzmiało:

 Prosimy o informacje jaką jednostkę należy wstawić w poz. 17, 20, 21 przedmiaru robót na kanalizację sanitarną;

Odp. Zamawiający informuje, że jednostką miary w przedmiarze robót budowy kanalizacji sanitarnej w pozycji nr 17, 20 i 21 jest metr [m].

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Prosimy o podanie podstawowych parametrów barier stalowych: poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zderzenia. Prosimy również o podanie długości odcinków początkowych i końcowych.

Odp. Zamawiający informuje, że, należy przyjąć bariery o parametrach:

- poziom intensywności zdarzenia A

- poziom powstrzymywania - H1,

- szerokość pracująca - W4.

Długość odcinków początkowych i końcowych należy przyjąć wg. STWiORB.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie ze okres gwarancji i pielęgnacji na wykonane zieleńce wynosi 1 rok od daty odbioru ostatecznego zgodnie z SST.

Odp. Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji i pielęgnacji na wykonane zieleńce wynosi 1 rok od daty odbioru ostatecznego zgodnie ze STWiORB.

 

 1. Prosimy o odstąpienie od wymogu obowiązku utrzymania zimowego drogi objętej zamówieniem przez Wykonawcę.

Odp.  Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 4 pkt. 6) do obowiązków Wykonawcy należy: „z chwilą rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przejąć obowiązki utrzymania zimowego drogi objętej przedmiotem umowy”. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.

 

 1. Prosimy o informację w ilu egzemplarzach Zamawiający będzie wymagał sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odp.  Zamawiający informuje, że wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – w ilości 6 szt.

 

 1. Kto jest właścicielem materiałów z rozbiórek? Jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odp.  Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem załącznika nr 11 (opis przedmiotu zamówienia) pkt. 3 tiret nr 10 do SIWZ tj „Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania: - materiały pozyskane z rozbiórek Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie (poza słupkami i tablicami znaków drogowych, które należy przekazać Zamawiającemu),”.

 

 1. Kto jest właścicielem drewna z wycinki Zamawiający czy Wykonawca, jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odp.  Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem załącznika nr 11 (opis przedmiotu zamówienia) pkt. 3 tiret nr 11 do SIWZ tj „Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania: - dłużyce usuniętych drzew Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu i złoży na terenie siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o przy ul. Sienkiewicza 25A, natomiast gałęzie i karpy drzew i krzewów Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie”

 

 1. Prosimy o informację czy w poz. 116 przedmiaru robót należy przyjąć humus z dokopu. Jaka jest grubość humusu.

 

Odp. Zamawiający informuje, że w poz. 116 przedmiaru robót należy przyjąć humus z dokopu. Grubość humusu należy przyjąć wg. STWiORB.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Prosimy o wykreślenie zapisów w SST D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA dotyczących nasadzeń drzew i krzewów, ponieważ  roboty te nie występują w przedmiarze robót.

Odp. Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby wykreślenia zapisów z SST D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA dotyczących nasadzeń drzew i krzewów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Zgodnie z zapisami SST D.08.01.01 nasiąkliwość krawężników betonowych nie powinna przekraczać 5%. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować krawężniki o nasiąkliwości ≤ 6%. Należy zwrócić uwagę, że lokalni dostawcy/producenci prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów ≤ 6% - zgodnie z normą.

Odp. Zamawiający informuje, że zmienia zapisy dotyczące nasiąkliwości i potwierdza, że można zastosować krawężniki  o nasiąkliwości ≤ 6%.

 

 1. Zgodnie z zapisami SST D-08.02.01 nasiąkliwość płyt betonowych nie powinna przekraczać 5%. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować płyty betonowe o nasiąkliwości ≤ 6%. Należy zwrócić uwagę, że lokalni dostawcy/producenci prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów ≤ 6% - zgodnie z normą.

 

Odp. Zamawiający informuje, że zmienia zapisy dotyczące nasiąkliwości i potwierdza, że można zastosować płyty betonowe o nasiąkliwości ≤ 6%.

 

 1. Zgodnie z zapisami SST D.08.03.01 nasiąkliwość obrzeży betonowych nie powinna przekraczać 5%. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować obrzeża o nasiąkliwości ≤ 6%. Należy zwrócić uwagę, że lokalni dostawcy/producenci prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów ≤ 6% - zgodnie z normą.

Odp. Zamawiający informuje, że zmienia zapisy dotyczące nasiąkliwości i potwierdza, że można zastosować obrzeża betonowe o nasiąkliwości ≤ 6%.

 

 1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie że szczeliny należy wypełnić zaprawą cementową.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że szczelin pomiędzy krawężnikami betonowymi nie należy wypełniać zaprawą cementową.

 

 1. Prosimy o zmianę zapisów § 14 ust. 1-2 umowy odnośnie kar za opóźnienie na kary za zwłokę. Zwracamy uwagę, że kary za opóźnienie, są to kary za wszelkie opóźnienia również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Takie zapisy umowy są sprzeczne z zasadami równego traktowania Wykonawcy z Zamawiającym jak również z zasadami uczciwej konkurencji (sygn. akt KIO 2163/17).

Odp.  Zamawiający informuje, że w granicach swobody kontraktowej (art. 3531 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Nie ma przeszkód prawnych, aby wykonawca, na podstawie art. 473 § 1 k.c. przyjął w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu okoliczności niezawinionych. Możliwość rozszerzenia (zaostrzenia) zakresu odpowiedzialności wykonawcy jest nieograniczona, ponieważ art. 473 § 1 k.c. w tym zakresie nie określa żadnych granic. Strony w umowie mogą więc przyjąć odpowiedzialność dłużnika niezależnie od winy (na zasadzie ryzyka) lub nawet przyjąć odpowiedzialność za siłę wyższą, za którą na podstawie ustawy dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Za dopuszczalną należy uznać także możliwość, że odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać zamawiającemu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie wykonawcy. Jeżeli postanowienia zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego Strony zastrzegają karę umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, to bez znaczenia są przyczyny, które spowodowały niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy i ocena czy opóźnienie ma formę kwalifikowaną, zależną od winy.

Nadto należy wskazać, że Zamawiający wskazał w §2 ust. 4 projektu umowy w sprawie zamówienia przesłanki umożliwiające wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, które łagodzą zapisy dotyczące zastrzeżonych kar umownych. Należy mieć na względzie, że w sytuacji zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie dojdzie do aktualizacji kary umownej określonej w §14.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów § 14 ust. 1-2 umowy.

 

 1. Pomimo zapisów 4 ust 11 umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego.

Odp.  Zamawiający informuje, że Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcia pasa drogowego w przypadku dróg których zarządcą jest Gmina Choroszcz.

 

 1. Prosimy o informację jakie ma być zasilanie do znaku aktywnego? Zasilanie z sieci czy zasilanie solarne. Prosimy o podanie wytycznych.

Odp. Zamawiający informuje, że  zgodnie z dokumentacja projektową znaki aktywne  są zasilane z sieci. Wytyczne należy przyjąć według dokumentacji projektowej.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że chodniki z płyt betonowych 35x35 należy wykonać zgodnie z rysunkiem oraz opisem technicznym tj.: na podsypce cementowo-piaskowej, gdyż w przedmiarze opis pozycji 113 wskazuje podsypkę piaskową.

Odp. Zamawiający informuje, że chodniki z płyt betonowych 35x35 należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej wykonania podbudowy z zasadniczej z kruszywa C50/30 grub. 35cm pod nawierzchnią skrzyżowań i progów zwalniających z kostki kamiennej.

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie 421 m2 podbudowy z zasadniczej z kruszywa c50/30 grub.  35cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Prosimy o informacje czy w poz. 82 uwzględniono ilość kostki kamiennej z dr. km 0+475,5 SL – 34,6m2

 

          Odp. Zamawiający informuje, że w poz. 82 uwzględniono ilość kostki kamiennej z dr. km 0+475,5 SL – 34,6m2.

          Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

          „Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 1. Czy w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej są odcinki: 14-17 - DN 300 Wipro,

          L= 7,7 m oraz 14-18 - DN 300 Wipro, L=18,2 tn wraz ze studniami fi 1200 (17 i 18) i przy kanalikami ?

 

          Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej są do wykonania odcinki: 14-17 - DN 300 Wipro, L= 7,7 m oraz 14-18 - DN 300 Wipro, L=18,2 tn wraz ze studniami fi 1200 (17 i 18) i przy kanalikami.

 

 1. Prosimy o załączenie kompletnej dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kan. deszczowej - brak planu sytuacyjnego - ark. 1/2.

          Odp. Zamawiający informuje, że w dniu 13.09.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. http://bip.choroszcz.pl/ uzupełnił dokumentację techniczną na wykonanie sieci wodociągowej o mapę (ark. 1) z planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej (załącznik nr 2) i profile odcinków sieci wodociągowej (załącznik nr 1).

 

 1. Prosimy o załączenie kompletnej dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej - brak profili odcinków sieci i przyłączy wodociągowych.

 

Odp. Zamawiający informuje, że w dniu 13.09.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. http://bip.choroszcz.pl/ uzupełnił dokumentację techniczną na wykonanie sieci wodociągowej o mapę (ark. 1) z planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej (załącznik nr 2) i profile odcinków sieci wodociągowej (załącznik nr 1).

 

 1. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej deszczowych i przebudową sieci wodociągowej? Tak, prosimy o podanie aktualnych stawek.

 

Odp.  Zamawiający informuje, że Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcia pasa drogowego w przypadku dróg których zarządcą jest Gmina Choroszcz.

 1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej DN160 metodą przewiertu sterowanego?

 

Odp.  Zamawiający informuje, że dopuści wykonanie sieci wodociągowej DN160 metodą przewiertu sterowanego.

 

 1. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności kanałów deszczowych i sanitarnych zgodnie z zapisami przedmiarów robót?

 

Odp. Zamawiający informuje, że będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności kanałów deszczowych i sanitarnych zgodnie z zapisami przedmiarów robót i zapisami STWiORB.

 

 1. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia inspekcji TV kanałów deszczowych i sanitarnych zgodnie z zapisami przedmiarów robót?

 

Odp.  Zamawiający informuje, że będzie wymagał przeprowadzenia inspekcji TV kanałów deszczowych i sanitarnych zgodnie z zapisami przedmiarów robót.

 1. Zgodnie z dołączonymi profilami kanalizacji deszczowej występują rury WIPRO DN300 o długości równej 25,9 m. Przedmiar nie zawiera pozycji z wyszczególnieniem takich rur. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. Zamawiający dołącza w załączniku nr 1 do niniejszego pisma skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy w zakresie brakujących rur WIPRO DN300.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Profil kanalizacji deszczowej zakłada wykonanie 16 sztuk studni DN 1200 mm. W przedmiarze wyszczególnionych jest 14 sztuk studni DN1200 mm. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

 

Odp. Zamawiający dołącza w załączniku nr 1 skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy w zakresie brakujących rur WIPRO DN300.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 1. Przedmiar kanalizacji sanitarnej dział nr 2, poz. 2: w obmiarze wymienionych jest 10 sztuk studni betonowych DN 1200, natomiast z dołączonych profili wynika, że takich studni jest 16 sztuk. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

 

Odp.  Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ zakres wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje:

„budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od około km 0+778 do około km 1+137 w zakresie budowy:

 • rurociągu tłocznego podwójnego DN160PE i DN90PE (odcinki od TŁ.1 do TŁ.15) na odcinku od projektowanej pompowni ścieków do istniejącej studni rozprężnej Dw1200bet. wraz z pompownią ścieków,
 • sieci grawitacyjnej z odejściami bocznymi i przyłączami do granicy pasa drogowego – od studni nr 40 (wraz ze studnią s40.1) do studni nr 42 wraz z odcinkiem kanału K10, oraz do studni nr 36B i do studni nr 36A (wraz ze studnią s36A.1),”

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 

 1. Przedmiar kanalizacji sanitarnej dział nr 2, poz. 3: obmiar wyszczególnia 7 sztuk studzienek inspekcyjnych połączeniowych o średnicy 425 mm, natomiast zgodnie z profilami takich studzienek jest 10 sztuk. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

 

Odp.  Zamawiający informuje, jak wyżej.

 

 1. Przedmiar kanalizacji sanitarnej dział 2, poz. 4: w obmiarze podana jest łączna długość kanału PVC DN200 mm, która wynosi 400,6 m. Zgodnie z profilami długość ta wynosi 744,6 m. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

 

Odp.  Zamawiający informuje, jak wyżej.

 

 1. Przedmiar kanalizacji sanitarnej dział 2, poz. 5: łączna długość kanału PVC DN160 mm wynosi 104,7 m. Odczytana wartość z tabeli nr 4: „Przyłącza KS — podstawowe parametry do zabudowy" wynosi L=122,1 m. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

 

 

Odp.  Zamawiający informuje, jak wyżej.

 

 1. Zgodnie z pozycją 18 i 19 działu nr 4 „Rurociąg tłoczny podwójny" przedmiaru kanalizacji sanitarnej wymienione są długości rurociągów tłocznych z PE RC DN160 mm oraz DN90 mm o długości L=42,3 m. Długość ta odczytana z profilu wynosi 22,3 m (odcinek T1.9-T1.10). Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

 

Odp.  Zamawiający załącza w załączniku nr 1 do niniejszego pisma skorygowany przedmiar i kosztorys w zakresie pozycji 18 i 19 - winno być 22,3m.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

 

 1. W przedmiarze sieci wodociągowej i przyłączy jest pozycja nr 25 (dział nr 2), która wymienia 83 m rury wodociągowej PE DN32. Zgodnie z informacjami z profili, rury o takiej średnicy są o łącznej długości 94,8 m. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp.  Zamawiający załącza w załączniku nr 1 do niniejszego pisma skorygowany przedmiar i kosztorys w zakresie długości rur DN32 - winno być 94,5m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdziału XVI do SIWZ pkt. 7

„Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz wytycznymi Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ) . Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.”

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 24.09.2019 r godz. 09.45  na dzień 27.09.2019 r godz. 09.45. W związku z tym  otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r godz. 10.00.

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1  ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi  i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

Załącznik nr 1 – skorygowane przedmiary robót

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Grzegorz Gabrian

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gabrian - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2019-09-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-09-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-09-19