Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Choroszcz, 12.09.2017 r.

G-III.6722.2.2017

 

 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i uchwały  Nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia z dnia 24 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Celem zmiany planu jest umożliwienie realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dachami płaskimi na obszarze całej gminy, z wyjątkiem terenu położonego w granicach ochrony konserwatorskiej i budynków niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Ww. projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 22 września do 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej : www.choroszcz.pl.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

     Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

 

          BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-09-22

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-09-12