OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Choroszcz, 07.03.2017 r.

G-III.6722.1.2017

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwał o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz:

1. Uchwała nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w sprawie dopuszczenia możliwości realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dachami płaskimi na obszarze całej gminy, z wyjątkiem terenów położonych w granicach ochrony konserwatorskiej.

2. Uchwała nr XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły, w części dotyczącej trzech obszarów położonych:

- na południe od drogi krajowej nr 8 i na zachód od ul. Krętej,

- na wschód od drogi powiatowej nr 1551 B,

- na zachód od granicy administracyjnej miasta Białystok.

 

 

Obszary objęte zmianami przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. uchwał, które są udostępnione w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2,
16-070 Choroszcz.

            W ramach opracowań sporządzone zostaną prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu i prognozy można wnosić w terminie do 31 marca 2017 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: urzad@choroszcz.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-03-07

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-03-07