Or – V.271.35.2017 Zmiana treści SIWZ

Choroszcz 28.08.2017 r

Or – V.271.35.2017

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz - etap II

 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

 

 1. W rozdziale III SIWZ ust. 2 pkt. lit d jest:

„przedmiarach robót na roboty drogowe, sanitarne, wodociągowe i elektryczne – załącznik nr 10 do SIWZ”

 

 Rozdział III SIWZ ust. 2 pkt. lit d zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„przedmiarach robót na roboty drogowe, sanitarne i elektryczne – załącznik nr 10 do SIWZ”.

 1. W Rozdziale XXII SIWZ ust. 3 pkt. 2 zostaje zmieniony poprzez dodanie do rozdziału XXII SIWZ ust. 3 pkt. 2 lit. l)  i otrzymuje brzmienie:

„z powodu opóźnień (zwłoki) w realizacji budowy z winy wykonawcy przebudowy sieci wodociągowej – wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia.”

 1. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) 2 ust. 4 zostaje zmieniony poprzez dodanie do § 2 ust. 4 lit l)  i otrzymuje brzmienie:

 

„z powodu opóźnień (zwłoki) w realizacji budowy z winy wykonawcy przebudowy sieci wodociągowej – wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia.”

 1. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) 4 ust. 6  jest:

„zorganizować objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami”

Załącznik  nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 4 ust. 6 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

 

„opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy obejmujący cały zakres robót wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz zorganizować objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami.”

 1. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) 4 zostaje zmieniony poprzez dodanie do § 4 ust. 22) i 23)  w następującym brzmieniu:

 

 • udostępnić plac budowy wykonawcy przebudowy sieci wodociągowej    w ul. Mickiewicza,
 • koordynować wykonywanie robót na placu budowy,.

 

 1. Załącznik nr 7 do SIWZ (Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania)  1 ppkt 1.2.3 jest:

 

„Roboty wodociągowe:

- przebudowa sieci wodociągowej”

Załącznik  nr 7 do SIWZ (Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania)  ust. 1 ppkt 1.2.3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„Roboty związane z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza zrealizuje gestor sieci wodociągowej – Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.”

 1. Załącznik nr 7 do SIWZ (Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania)  1 ppkt 1.2.4 zostaje zmieniony poprzez dodanie do ust. 1 ppkt 1.2.4 tiretu nr 7 w następującym brzmieniu:

„budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego”

 1. Załącznik nr 7 do SIWZ (Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania)  1 pkt 1.3 zostaje zmieniony poprzez dodanie do ust. 1 pkt 1.3 tiretu nr 17, 18 i 19 w następującym brzmieniu:

„Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek:

 • udostępnienia placu budowy wykonawcy przebudowy sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza,
 • koordynacji robót na placu budowy

- Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy obejmujący cały zakres robót wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami;

- podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, a w szczególności ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych – Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wykonanie robót związanych z przebudową sieci wodociągowej.”

 1. Załącznik nr 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa i wykonawcza), Załącznik nr 9 do SIWZ (Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR)) i Załącznik nr 10 do SIWZ (Przedmiary robót) zostają zmienione poprzez zamieszczenie nowych w/w załączników. W związku z powyższym wyżej wymienione załączniki są nie aktualne.  

 

 W wyniku zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 18.09.2017 r godz. 12.30  na dzień 20.09.2017 r godz. 12.30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2017 r godz. 12.45.

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

    Z poważaniem

 

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

 Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa i wykonawcza - Załącznik Nr 8 (zmieniony)
 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR) - Załącznik Nr 9 (zmieniony)
 3. Przedmiary robót - Załącznik nr 10 (zmieniony)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-08-28

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-08-28

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-08-28