Or – V.271.35.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Choroszcz 16.11.2017 r

Or – V.271.35.2017

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2017 r  poz. 1579 ze zm.) zwanej  w dalszej części „ustawą Pzp” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz - etap II, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyło B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j. 15-378 Białystok Hryniewicze 66. W/w  oferta nie podlegała odrzuceniu      i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego które może przeznaczyć na realizację tego zadania w związku z czym Gmina Choroszcz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zwiększyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawą  wyboru oferty jest łączna ilość punktów  w kryterium  jakim było: cena brutto oferty i termin gwarancji.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji- 40 pkt

łączna ilość  punktów w kryterium cena+ termin gwarancji

1.

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j.            

15-378 Białystok Hryniewicze 66 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

STRABAG Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków                    ul. Parzniewska 10

53,15 pkt.

40 pkt.

93,15 pkt.

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Gmina Choroszcz informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

    Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-11-16

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-11-16