Ogłoszenie z 20.04.2017 r. - wyniki oceny ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 20.04.2017 r.

 

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

 

W związku z przeprowadzeniem konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego dnia 21.03.2017 r. wpłynęło 6 ofert na realizację ww. zadania.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 220/2017 Burmistrza Choroszczy z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 2017 r. dokonała oceny formalnej nadesłanych ofert pod kątem tego, czy:

a)      oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,

b)      złożona terminowo,

c)      złożona na właściwym druku,

d)     jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,

e)      podpisana przez osoby umocowane prawnie zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego rejestru,

f)       został zapewniony udział własny oferenta w postaci min. 5% finansowego wkładu własnego.

 

oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

a)      zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,

b)      stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot,

c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane

d)     spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem,

e)      zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność, liczba beneficjentów, współpraca z lokalnymi podmiotami, promocja gminy,

f)       wpływ zadania na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gminie Choroszcz,

g)      koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,

h)      posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

i)        dotychczasowa współpraca z administracją publiczną (ewentualna współpraca administracji przy realizacji danego zadania).

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

W związku z powyższym, poszczególnym oferentom przyznano następujące kwoty dotacji:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa imprezy

Łączna liczba uzyskanych punktów

Ranking ofert

Proponowana kwota dotacji

1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku

Kulturalni seniorzy 2017

38,5

III

4 400,00

2

Stowarzyszenie Gospodyń Domowych KUMOSZKI

5 lat z Kumoszkami

37,25

V

3 707,50

3

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA

Książka „Wspomnienia Wojenne cz.2”

42,75

I

2 992,50

4

Fundacja Aktywizacja

Muzeum w plenerze

38

IV

8 000,00

5

Fundacja VIA MUSICA

II Festiwal Cameralis et Sacralis

38,75

II

9 470,00

6

Fundacja Pole Kultury

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura”

28,5

VI

1 430,00

Razem:

30 000,00

 

 

Burmistrz

 

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-04-20