OGŁOSZENIE Burmistrza Choroszczy z dnia 30.01.2020 r.

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

W związku z przeprowadzeniem konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”, w wymaganym terminie, wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania. Do konkursu przystąpiły: Miejsko – Gminny Klub Sportowy „NAREW CHOROSZCZ”, składając ofertę na zadanie pn. „Sport to zdrowa przygoda – złych nałogów przeszkoda” oraz Stowarzyszenie LAMBADA CHOROSZCZ z ofertą na zadanie pn. „LAMBADA GIRLS 2020”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 112/2020 Burmistrza Choroszczy z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”, dokonała oceny formalnej nadesłanych ofert pod kątem tego, czy:

  1. oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,
  2. złożona terminowo,
  3. złożona na właściwym druku,
  4. jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,
  5. podpisana przez osoby umocowane prawnie zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego rejestru,
  6. został zapewniony udział własny oferenta w postaci min. 5% finansowego wkładu własnego.

oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

  • stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania; możliwość realizacji zadania przez podmiot; proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane; spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem; zasięg działania; atrakcyjność; nowatorstwo; możliwość kontynuacji; cykliczność; liczbę beneficjentów; współpracę z lokalnymi podmiotami; promocję gminy oraz wpływ zadania na upowszechnianie kultury fizycznej i przeciwdziałanie uzależnieniom w Gminie Choroszcz, przeprowadzenie analizy ryzyka;
  • koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem; udział środków własnych oferenta; inne źródła finansowania;
  • posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego; wkład własny oferenta;
  • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej, jednakże ze względu na ograniczony budżet na realizację zadania pn. „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”- niższy niż wnioskowana przez organizacje kwota dotacji oraz znacznie mniejsza liczba planowanych odbiorców zadania niż w ofercie konkurencyjnej, Stowarzyszeniu Lambada Choroszcz proponuje się dotację niższą, niż wnioskowana.

W związku z powyższym, poszczególnym oferentom przyznano następujące kwoty dotacji:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Średnia suma uzyskanych punktów

Ranking ofert

Proponowana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie LAMBADA CHOROSZCZ

Lambada Girls 2020

50

I

11 500,00

2

Miejsko – Gminny Klub Sportowy „NAREW CHOROSZCZ”

Sport to zdrowa przygoda – złych nałogów przeszkoda

50

I

98 500,00

Razem:

110 000,00 zł

 

                Burmistrz

 mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-01-30