Ogłoszenie z 01.02.2018 r. - wyniki oceny ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

OGŁOSZENIE

z dnia 31.01.2018 r.

 

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – organizowanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym poprzez działalność usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2018 roku.

 

W związku z przeprowadzeniem konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – organizowanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym poprzez działalność usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2018 roku, ogłoszonego dnia 14.12.2017 r. wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 293/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 23.01.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – organizowanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym poprzez działalność usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2018 roku, dokonała oceny formalnej nadesłanej oferty pod kątem tego, czy:

 1. oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,
 2. złożona terminowo,
 3. złożona na właściwym druku,
 4. jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,
 5. podpisana przez osoby umocowane prawnie zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego rejestru,
 6. został zapewniony udział własny oferenta w postaci min. 5% finansowego wkładu własnego.

 oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

 1. zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,
 2. stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane
 4. spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem,
 5. zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność, liczba beneficjentów, współpraca z lokalnymi podmiotami, promocja gminy,
 6. wpływ zadania na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gminie Choroszcz,
 7. koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,
 8. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
 9. dotychczasowa współpraca z administracją publiczną (ewentualna współpraca administracji przy realizacji danego zadania).

 Oferta spełniła wymogi formalne oraz uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

 W związku z powyższym, poszczególnym oferentowi przyznano następującą kwotę dotacji:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Łączna liczba uzyskanych punktów

Ranking ofert

Proponowana kwota dotacji

1

Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku,
ul. Warszawska 32, 15 – 077 Białystok

Organizowanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym poprzez działalność usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2018 roku

150

I

30 000,00

Razem:

30 000,00

 

 

Burmistrz

 

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-02-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-02-01