Zarządzenie 7/03

Zarządzenie Dyrektora ZOS w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
Zarządzenie nr 2/2002

Zarządzenie nr 7/2003

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Choroszczy

z dnia 26.11.2003 r.

w sprawie : wprowadzenia zakładowego planu kont

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje:

§ 1

Jednostka zobowiązana jest prowadzić rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont określonymi w załączniku nr 1 dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i w załączeniu nr 2 dla jednostki budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752).

§ 2

Ustala się wykazy kont obowiązujące w jednostce:

 1. Wykaz kont dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe- załącznik nr 1

 2. Wykaz kont analitycznych do niektórych kont syntetycznych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego - załącznik nr 2

§ 3

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

 2. O zakwalifikowaniu do pozostałych środków trwałych decyduje wartość nie przekraczająca kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i większe niż 500 zł oraz okres użytkowania przekraczający jeden rok.

§ 4

Komórka księgowości prowadzi książkę inwentarzową środków trwałych (011) oraz książkę inwentarzową pozostałych środków trwałych (013). O zakwalifikowaniu do ewidencji środków trwałych decydują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 5

 1. Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

 2. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one poniesione.

 3. Rozchód materiałów wycenia się po cenach tych materiałów, które zostały nabyte najwcześniej.

 4. W zakresie gospodarki zapasami materiałowymi prowadzi się ewidencję analityczną:

  1. Wartościową, wartościowo - ilościową w komórce księgowości,

  2. Ilościową w magazynie przez pracownika materialnie odpowiedzialnego za stan magazynu

 5. Materiały zakupione do bieżącego użytku, nie objęte gospodarką magazynową księgowane są bezpośrednio w koszty.

Pozostałość materiałów ( nie dotyczy materiałów biurowych ) podlega zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego i wykazuje się jako saldo konta 310.

§ 6

Koszty działalności podstawowej jednostki ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenia”.

§ 7

Księgi rachunkowe dla budżetu jednostek budżetowych ( szkoły ) i zakładu budżetowego (przedszkole ) prowadzone są przy użyciu komputera. Oprogramowanie Księgowość Budżetowa z planowaniem 2203.02.09.02 IBX - wersja bazy danych WIN 2003.09, którego autorem jest firma INFO-SYSTEM TADEUSZ i ROMAN GROSZEK, zakupiono w Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Licencja na korzystanie z w/ w oprogramowania stanowi załącznik Nr 3. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach stanowi załącznik nr 4. Załączniki Nr 3 i 4 do wglądu w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie również do zaszłości od 1 stycznia 2003 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2003

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół

z dnia 26.11.2003 r.

Wykaz kont dla Zespołu Obsługi Szkół

KONTA BILANSOWE

ZESPÓŁ 0 - Majątek trwały

011 - Środki trwałe

013 - Wyposażenie w użytkowaniu

014 - Zbiory biblioteczne

020 - Wartości niematerialne i prawne

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych

080 - Inwestycje

ZESPÓŁ 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

101 - Kasa

130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych

131 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych

135 - Rachunki środków funduszy specjalnych

139 - Inne rachunki bankowe

140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

ZESPÓŁ 2 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

225 Rozrachunki z budżetami

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

 • Pozostałe rozrachunki

ZESPÓŁ 3 - Materiały i towary

310 - Materiały

ZESPÓŁ 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 - Koszty według rodzajów

ZESPÓŁ 7 - Przychody i koszty ich uzyskania

740 Dotacja dla zakładu budżetowego

750 - Przychody i koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody i koszty

ZESPÓŁ 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 - Fundusz jednostki

851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

KONTA POZABILANSOWE

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2003

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

z dnia 26.11.2003 r.

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH DO NIEKTÓRYCH KONT SYNTETYCZNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

1. do konta syntetycznego 011 - Środki trwałe

a. 011.1 - Budynki

011.1.1 - Budynki Szkoły Podstawowej w Choroszczy

011.1.2 - Budynki Szkoły Podstawowej w Barszczewie

011.1.3 - Budynki Szkoły Podstawowej w Kruszewie

011.1.4 - Budynki Szkoły Podstawowej w Rogowie

011.1.5 - Budynki Szkoły Podstawowej w Złotorii

011.1.6 - Budynki Gimnazjum

011.1.7 - Budynki Liceum

011.1.8 - Budynki ZOSZ

011.1.9 - Budynki Przedszkola

b. 011.2 - Budowle

011.2.1 - Budowle Szkoły Podstawowej w Choroszczy

011.2.2 - Budowle Szkoły Podstawowej w Barszczewie

011.2.3 - Budowle Szkoły Podstawowej w Kruszewie

011.2.4 - Budowle Szkoły Podstawowej w Rogowie

011.2.5 - Budowle Szkoły Podstawowej w Złotorii

011.2.6 - Budowle Gimnazjum

011.2.7 - Budowle Liceum

011.2.8 - Budowle ZOSZ

011.2.9 - Budowle Przedszkola

c. 011.3 - Urządzenia techniczne i maszyny

011.3.1 - Urządzenia techniczne i maszyny Szkoły Podstawowej w Choroszczy

011.3.2 - Urządzenia techniczne i maszyny Szkoły Podstawowej w Barszczewie

011.3.3 - Urządzenia techniczne i maszyny Szkoły Podstawowej w Kruszewie

011.3.4 - Urządzenia techniczne i maszyny Szkoły Podstawowej w Rogowie

011.3.5 - Urządzenia techniczne i maszyny Szkoły Podstawowej w Złotorii

011.3.6 - Urządzenia techniczne i maszyny Gimnazjum

011.3.7 - Urządzenia techniczne i maszyny Liceum

011.3.8 - Urządzenia techniczne i maszyny ZOSZ

011.3.9 - Urządzenia techniczne i maszyny Przedszkola

d. 011.4 - Środki transportu

011.4.1 - Środki transportu Szkoły Podstawowej w Choroszczy

011.4.2 - Środki transportu Szkoły Podstawowej w Barszczewie

011.4.3 - Środki transportu Szkoły Podstawowej w Kruszewie

011.4.4 - Środki transportu Szkoły Podstawowej w Rogowie

011.4.5 - Środki transportu Szkoły Podstawowej w Złotorii

011.4.6 - Środki transportu Gimnazjum

011.4.7 - Środki transportu Liceum

011.4.8 - Środki transportu ZOSZ

011.4.9 - Środki transportu Przedszkola

e. 011.5 - Inne środki trwałe

011.5.1 - Inne środki trwałe Szkoły Podstawowej w Choroszczy

011.5.2 - Inne środki trwałe Szkoły Podstawowej w Barszczewie

011.5 3 - Inne środki trwałe Szkoły Podstawowej w Kruszewie

011.5.4 - Inne środki trwałe Szkoły Podstawowej w Rogowie

011.5.5 - Inne środki trwałe i Szkoły Podstawowej w Złotorii

011.5.6 - Inne środki trwałe Gimnazjum

011.5.7 - Inne środki trwałe Liceum

011.5.8 - Inne środki trwałe ZOSZ

011.5.9 - Inne środki trwałe Przedszkola

2. do konta syntetycznego 013 - Wyposażenie w użytkowaniu

013.1 - Wyposażenie w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Choroszczy

013.2 - Wyposażenie w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Barszczewie

013.3 - Wyposażenie w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Kruszewie

013.4 - Wyposażenie w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Rogowie

013.5 - Wyposażenie w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Złotorii

013.6 - Wyposażenie w użytkowaniu Gimnazjum

013.7 - Wyposażenie w użytkowaniu Liceum

013.8 - Wyposażenie w użytkowaniu ZOSZ

013.9 - Wyposażenie w użytkowaniu Przedszkola

3. do konta syntetycznego 014 - Zbiory biblioteczne

014.1 - Zbiory biblioteczne Szkoły Podstawowej w Choroszczy

014.2 - Zbiory biblioteczne Szkoły Podstawowej w Barszczewie

014.3 - Zbiory biblioteczne Szkoły Podstawowej w Kruszewie

014.4 - Zbiory biblioteczne Szkoły Podstawowej w Rogowie

014.5 - Zbiory biblioteczne Szkoły Podstawowej w Złotorii

014.6 - Zbiory biblioteczne Gimnazjum

014.7 - Zbiory biblioteczne Liceum

014.8 - Zbiory biblioteczne ZOSZ

014.9 - Zbiory biblioteczne Przedszkola

4. do konta syntetycznego 020 - Wartości niematerialne i prawne

020.1 - Wartości niematerialne i prawne Szkoły Podstawowej w Choroszczy

020.2 - Wartości niematerialne i prawne Szkoły Podstawowej w Barszczewie

020.3 - Wartości niematerialne i prawne Szkoły Podstawowej w Kruszewie

020.4 - Wartości niematerialne i prawne Szkoły Podstawowej w Rogowie

020.5 - Wartości niematerialne i prawne Szkoły Podstawowej w Złotorii

020.6 - Wartości niematerialne i prawne Gimnazjum

020.7 - Wartości niematerialne i prawne Liceum

020.8 - Wartości niematerialne i prawne ZOSZ

020.9 - Wartości niematerialne i prawne Przedszkola

5. do konta syntetycznego 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071.1 - Umorzenie budynków

071.1.1 - Umorzenie budynków Szkoły Podstawowej w Choroszczy

071.1.2 - Umorzenie budynków Szkoły Podstawowej w Barszczewie

071.1.3 - Umorzenie budynków Szkoły Podstawowej w Kruszewie

071.1.4 - Umorzenie budynków Szkoły Podstawowej w Rogowie

071.1.5 - Umorzenie budynków Szkoły Podstawowej w Złotorii

071.1.6 - Umorzenie budynków Gimnazjum

071.1.7 - Umorzenie budynków Liceum

071.1.8 - Umorzenie budynków ZOSZ

071.1.9 - Umorzenie budynków

071.2 - Umorzenie budowli

071.2.1 - Umorzenie budowli Szkoły Podstawowej w Choroszczy

071.2 2 - Umorzenie budowli Szkoły Podstawowej w Barszczewie

071.2.3 - Umorzenie budowli Szkoły Podstawowej w Kruszewie

071.2.4 - Umorzenie budowli Szkoły Podstawowej w Rogowie

071.2.5 - Umorzenie budowli Szkoły Podstawowej w Złotorii

071.2.6 - Umorzenie budowli Gimnazjum

071.2.7 - Umorzenie budowli Liceum

071.2 8 - Umorzenie budowli ZOSZ

071.2.9 - Umorzenie budowli

071.3 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn

071.3.1 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Szkoły Podstawowej w Choroszczy

071.3.2 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Szkoły Podstawowej w Barszczewie

071.3.3 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Szkoły Podstawowej w Kruszewie

071.3.4 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Szkoły Podstawowej w Rogowie

071.3 5 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Szkoły Podstawowej w Złotorii

071.3.6 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Gimnazjum

071.3.7 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Liceum

071.3.8 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn ZOSZ

071.3.9 - Umorzenie urządzeń technicznych maszyn Przedszkola

071.4 - Umorzenie środków transportu

071.4.1 - Umorzenie środków transportu Szkoły Podstawowej w Choroszczy

071.4.2 - Umorzenie środków transportu Szkoły Podstawowej w Barszczewie

071.4.3 - Umorzenie środków transportu Szkoły Podstawowej w Kruszewie

071.4.4 - Umorzenie środków transportu Szkoły Podstawowej w Rogowie

071.4.5 - Umorzenie środków transportu Szkoły Podstawowej w Złotorii

071.4.6 - Umorzenie środków transportu Gimnazjum

071.4.7 - Umorzenie środków transportu Liceum

071.4.8 - Umorzenie środków transportu ZOSZ

071.4.9 - Umorzenie środków transportu Przedszkola

071.5 - Umorzenie innych środków trwałych

071.5.1 - Umorzenie innych środków trwałych Szkoły Podstawowej w Choroszczy

071.5.2 - Umorzenie innych środków trwałych Szkoły Podstawowej w Barszczewie

071.5.3 - Umorzenie innych środków trwałych Szkoły Podstawowej w Kruszewie

071.5.4 - Umorzenie innych środków trwałych Szkoły Podstawowej w Rogowie

071.5.5 - Umorzenie innych środków trwałych Szkoły Podstawowej w Złotorii

071.5.6 - Umorzenie innych środków trwałych Gimnazjum

071.5.7 - Umorzenie innych środków trwałych Liceum

071.5.8 - Umorzenie innych środków trwałych ZOSZ

071.5.9 - Umorzenie innych środków trwałych Przedszkola

2. do konta syntetycznego 072 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych

072.1 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Szkoły Podstawowej w Choroszczy

072.2 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Szkoły Podstawowej w Barszczewie

072.3 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Szkoły Podstawowej w Kruszewie

072.4 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Szkoły Podstawowej w Rogowie

072.5 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Szkoły Podstawowej w Złotorii

072.6 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Gimnazjum

072.7 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Liceum

072.8 - Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych ZOSZ

072.9 -Umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych Przedszkola

3. do konta syntetycznego 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych

130. 1 - Rachunek bieżący wydatków budżetowych

130. 2 - Rachunek bieżący dochodów budżetowych

4. do konta syntetycznego 131 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych

a. 131. 1. - Rachunek bieżący środków specjalnych

131. 1. 1 - Rachunek bieżący środków specjalnych SP Choroszcz

131. 1. 2 - Rachunek bieżący środków specjalnych SP Barszczewo

131. 1. 3 - Rachunek bieżący środków specjalnych SP Kruszewo

131. 1. 4 - Rachunek bieżący środków specjalnych SP Rogowo

131. 1. 5 - Rachunek bieżący środków specjalnych SP Złotoria

131. 1. 6 - Rachunek bieżący środków specjalnych Gimnazjum

b. 131. 2 - Rachunek bieżący świetlicy

c. 131. 3 - Rachunek bieżący przedszkola

5. do konta syntetycznego 135 - Rachunki środków funduszy specjalnych

135.1 - Rachunki środków funduszy specjalnych SP Choroszcz

135.2 - Rachunki środków funduszy specjalnych SP Barszczewo

135.3 - Rachunki środków funduszy specjalnych SP Kruszewo

135.4 - Rachunki środków funduszy specjalnych SP Rogowo

135.5 - Rachunki środków funduszy specjalnych SP Złotoria

135.6 - Rachunki środków funduszy specjalnych Gimnazjum

6. do konta syntetycznego 201. 1 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

 1. 201. 1 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami jednostek

221.1/... - rozrachunki jednostek wg kontrahentów

 1. 201. 2 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami świetlicy

201.2/... - rozrachunki świetlicy wg kontrahentów

 1. 201. 3 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami przedszkola

201.3/... - rozrachunki przedszkola wg kontrahentów

7. do konta syntetycznego 225 - Rozrachunki z budżetami

225. 1 - Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników

225. 2 - Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od umów zleceń

225. 3 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT

8. do konta syntetycznego 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

a. 229. 1 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

b. 229. 2 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

c. 229. 3 - Rozrachunki z tytułu składek na fundusz pracy

9. do konta syntetycznego 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

a. 234.1 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego -SP Choroszcz

234.1/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników SP Choroszcz

b. 234.2 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego -SP Barszczewo

234.2/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników -SP Barszczewo

c. 234.3 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego -SP Kruszewo

234.3/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników -SP Kruszewo

d. 234.4 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego -SP Rogowo

234.4/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników -SP Rogowo

e. 234.5 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego -SP Złotoria

234.5/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników -SP Złotoria

f. 234.6 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego - Gimnazjum

234.6/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników - Gimnazjum

g. 234.9 - rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z f. socjalnego - Przedszkole

234.9/..-rozrachunki z tyt. Pożyczek mieszkaniowych wg pracowników - Przedszkole

h.234.10 - rozliczenia z tytułu zaliczek

229.10/... - rozliczenia z tytułu zaliczek wg pracowników

i. 234.11 - Rozrachunki z tytułu kwot do wyjaśnienia

10. do konta syntetycznego 240-Pozostałe rozrachunki

240.1 - Rozrachunki z tytułu potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń

240.2 - Rozrachunki z tytułu sum depozytowych

240.3 - Pozostałe rozrachunki

11. do konta syntetycznego 310 - Materiały

310. 1 - Materiały jednostek

310. 2 - Materiały świetlicy z żywieniem

310. 3 - Materiały przedszkola

12. do konta syntetycznego 400 - Koszty według rodzajów

400. 1 - Koszty według rodzajów jednostek budżetowych

400. 2 - Koszty według rodzajów - środki specjalne

400. 3 - Koszty według rodzajów - świetlica z żywieniem

400. 4 - Koszty według rodzajów - przedszkole

13. do konta syntetycznego 760 - Pozostałe przychody i koszty

760. 1 - Przychody i koszty jednostek budżetowych

760. 2 - Przychody i koszty świetlicy

760. 3 - Przychody i koszty przedszkola

760. 4 - Odpłatność za przedszkole

14. do konta syntetycznego 800 - Fundusz jednostki

800.1 -Fundusz jednostki

800.2 -Fundusz środków specjalnych

800.3 -Fundusz świetlicy z żywieniem

800.4 - Fundusz przedszkola

15. do konta syntetycznego 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

851. 1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Choroszcz

851. 2 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Barszczewo

851. 3- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Kruszewo

851. 4 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Rogowo

851. 5 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Złotoria

851. 6 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gimnazjum

16. do konta syntetycznego 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

860.1-Straty i zyski jednostek

860.2-Straty i zyski środków specjalnych

860.3-Straty i zyski świetlicy

860.4-Straty i zyski przedszkola

11

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2003-12-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-12-03