Zarządzenie Nr 1/2012

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 1/2012

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2012

Na podstawie art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam niżej określone stawki ekwiwalentu pieniężnego na rok 2012 wypłacanego pracownikom Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy za pranie i konserwację we własnym zakresie odzieży roboczej i ochronnej:

I. PRANIE I KONSERWACJA ODZIEŻY

1. kierowca autobusu - 18 zł za jeden miesiąc

2. sprzątaczka - 14 zł za jeden miesiąc

§2. Traci moc zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2011.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

w Choroszczy

mgr Andrzej Winnicki

Uzgodniono z przedstawicielem załogi:

…………………………………….…………..……………..

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-01-05