Zarządzenie 1/2016 z 26.01.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2016

Na podstawie art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) oraz §3 Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy z dnia 25.01.2013 r. w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam niżej określone stawki ekwiwalentu pieniężnego na rok 2016 wypłacanego pracownikom Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy za pranie i konserwację we własnym zakresie odzieży roboczej i ochronnej:

I. PRANIE I KONSERWACJA ODZIEŻY

1. kierowca autobusu - 20 zł za jeden miesiąc

2. sprzątaczka - 16 zł za jeden miesiąc

§2. Traci moc zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy z dnia 19.01.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2015.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

w Choroszczy

mgr Andrzej Winnicki

Uzgodniono z przedstawicielem załogi:

…………………………………….…………..……………..

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2016-01-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-26