Regulamin rady pedagogicznej

przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy
Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy

ROZDZIAŁ I:

NAZWA

§ 1

Rada Pedagogiczna nosi nazwę: Rada Pedagogiczna przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy.

ROZDZIAŁ II:

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE

§ 2

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 3

 1. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

  1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

  2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,

  3. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,

  4. współpraca z rodzicami.

 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy.

 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

  2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

  3. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkolnych.

 4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy przedszkola,

  2. projekt planu finansowego przedszkola,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.

 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

 3. W przypadku określonym w ust. 2, Zarząd Miasta i Gminy w Choroszczy obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

ROZDZIAŁ III:

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 5

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 6

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Mogą to być na przykład:

  1. pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi przedszkola,

  2. przedstawiciele rodziców (rady rodziców),

  3. lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno - lekarskiej nad dziećmi,

  4. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych, pedagogicznych itp.

ROZDZIAŁ IV:

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 7

 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.

 2. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 3. Listę uczestników posiedzenia rady oraz quorum ustala na pierwszej radzie w danym roku szkolnym jej przewodniczący.

 4. Dyrektor przedszkola ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa:

  1. o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Miasta i Gminy w Choroszczy oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

  2. Kuratorium Oświaty w Białymstoku w porozumieniu z Zarządem uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,

  3. rozstrzygnięcie Kuratora jest ostateczne.

§ 8

 1. Na pierwszym zebraniu rady pedagogicznej, każdego roku szkolnego, powołuje się komisję wnioskującą.

 2. W skład komisji wnioskującej wchodzi 2 - 3 członków rady.

 3. Po zakończeniu obrad rady, komisja odczytuje wnioski, które są przegłosowane, w głosowaniu tajnym lub jawnym.

ROZDZIAŁ V:

SPOSOBY PROWADZENIA DOKUMENTACJI Z POSIEDZEŃ

§ 9

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 2. Protokolanta wybiera się spośród członków rady, na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.

 3. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest Księga protokołów.

 4. Protokół z zebrania wpisuje się do Księgi w terminie do 7 dni od daty zebrania.

 5. Protokół zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

 6. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.

 7. Na następnym zebraniu rada decyduje (poprzez głosowanie) o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

ROZDZIAŁ VI:

RAMOWY PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 10

 1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach.

 2. Zebrania plenarne organizowane są:

  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  2. w każdym okresie (semestrze),

  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

  4. w miarę bieżących potrzeb.

§ 11

1. Zebrania mogą być organizowane:

  1. z inicjatywy przewodniczącego,

  2. organu prowadzącego przedszkole,

  3. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

  4. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 12

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej.

 2. Przewodniczący odpowiedzialny jest za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania:

  1. zawiadamia na 7 dni przed planowanym zebraniem pisemnie w zeszycie zarządzeń wewnętrznych,

  2. nauczycielkę oddziału w Łyskach zawiadamia telefonicznie.

 3. Zebrania rady organizowane są w czasie wolnym od zajęć z dziećmi.

§ 13

Dyrektor lub wicedyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola.

§ 14

Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności przedszkola i pracy nauczycieli,

  1. pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę na wniosek przewodniczącego rady,

  2. komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.

ROZDZIAŁ VII:

PRAWA I OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW

RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 15

 1. Przewodniczący rady zobowiązuje się do:

  1. realizacji uchwał rady pedagogicznej,

  2. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady, w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola,

  3. oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  4. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony prawa i godności nauczyciela,

  5. zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

  6. analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

 1. Członek rady zobowiązany jest do:

  1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

  2. przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

  3. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz wewnętrznych samokształceniach,

  4. realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

  5. składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

  6. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Rada pedagogiczna współdziała z innymi organami przedszkola, tj. z dyrektorem i radą rodziców.

 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

 3. Spory pomiędzy organami przedszkola (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola,

  1. spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a radą pedagogiczną rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu Zarząd lub Kurator.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

- 6 -

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18