Regulamin rady rodziców

przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy
Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy

ROZDZIAŁ I:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację rady rodziców w przedszkolu.

 2. Rada rodziców działa przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy.

ROZDZIAŁ II:

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie do innych organów przedszkola w tym zakresie spraw.

 2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.

 3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,

  2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

  3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, a wśród nich zaś:

   1. znajomości zadań i zamierzeń wychowawczo - dydaktycznych,

   2. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

   3. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola.

 4. Wzbogacanie wyposażenia przedszkola w pomoce naukowe.

 5. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.

 6. Rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców.

 7. Udział w działalności przedszkola na rzecz ochrony zdrowia dzieci, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.

ROZDZIAŁ III:

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW

I RADY RODZICÓW

§ 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców oddziału.

 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „radę rodziców oddziału”.

 3. Wszyscy członkowie rady rodziców oddziału tworzą radę rodziców przedszkola.

 4. Plenarne zebranie rady rodziców przedszkola wybiera spośród siebie:

  1. Prezydium (zarząd) rady rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców oraz

  2. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.

 5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady.

 6. Prezydium rady rodziców składa się z 12 - 18 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

 7. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej niż z 5 osób.

 8. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców - dla wykonania określonych zadań.

§ 4

Kadencja rady rodziców i jej organów trwa trzy lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

§ 5

Członkowie rad rodziców oddziałów (i jednocześnie rady przedszkola), których dzieci opuściły przedszkole w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków rad rodziców oddziałów nowo zorganizowanych.

ROZDZIAŁ IV:

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

§ 6

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców przedszkola. Rady rodziców oddziału decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

ROZDZIAŁ V:

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 7

 1. Wybory do rady rodziców (rady rodziców oddziału), prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

 2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

ROZDZIAŁ VI:

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

§ 8

 1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 2. Zebranie plenarne może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek rad rodziców oddziałów z co najmniej 3 oddziałów, na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej - złożony do prezydium rady.

§ 9

Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na rok. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora przedszkola i inne osoby.

§ 10

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców, rady rodziców oddziałów, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 10 osób.

§ 11

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 12

Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych rodziców, rady rodziców oddziałów lub nauczycielek danego oddziału.

ROZDZIAŁ VII:

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

RADY RODZICÓW

§ 13

 1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących źródeł:

  1. ze składek rodziców,

  2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,

  3. z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola,

  4. z działalności gospodarczej.

§ 14

 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców oddziału. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

 2. Jeśli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców oddziału może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub nauczycielka oddziału.

§ 15

 1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków rady rodziców na rok szkolny …”, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium rady rodziców.

 2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „Ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców”:

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

  1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

§ 1. 20 % środków zebranych przez rodziców danego oddziału jest do dyspozycji rady rodziców oddziału. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców oddziału rada rodziców oddziału, w porozumieniu z nauczycielkami danego oddziału.

Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki to:

  • dofinansowanie imprez oddziału,

  • wycieczki,

  • upiększanie sali,

  • inne wydatki na rzecz całego oddziału.

§ 2. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji prezydium rady rodziców.

§ 3. Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

 1. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, książek,

 2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym,

 3. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się dzieci,

 4. zakup książek, środków dydaktycznych,

 5. wydatki związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców.

  1. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

§ 4. Środki te mogą być wydatkowane na:

   1. dofinansowanie celów ustalonych w § 3,

   2. finansowanie własnych projektów rady rodziców, wyposażenie przedszkola w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo - rekreacyjnych itp.

   3. przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

   4. lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.

  1. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

ROZDZIAŁ VIII:

OBSŁUGA KSIĘGOWO - RACHUNKOWA ŚRODKÓW

FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

§ 16

 1. Do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości może być zatrudniona księgowa. Płacę księgowej ustala i umowę o pracę zawiera prezydium rady rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowej.

 2. Prezydium wyznacza skarbnika rady rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej.

 3. Prezydium posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania w nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IX:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

  1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola - rada rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora przedszkola oraz przedstawicieli innych organów przedszkola.

  2. Rada rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2 pkt 3, niniejszego regulaminu.

  3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję przedszkola lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną - prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora przedszkola oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

  4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami przedszkola, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego przedszkole.

§ 18

Członkowie rad rodziców oddziału, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 19

Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym.

- 8 -

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18