Załącznik do Zarządzenia Nr 39/03

Regulamin działania Gminngo Zespołu Reagowania Kryzysowego
Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

Nr 39/03 Burmistrza

Choroszczy z dn. 16.10.2003r.

R E G U L A M I N

Działania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

Ustala się Regulamin działań Gminnego Zespołu reagowania Kryzysowego, określający bieżące prace Zespołu oraz sposób działania w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczna, noszącą znamiona klęski żywiołowej.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

 2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

 3. Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,

 4. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami,

 5. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,

 6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,

 7. Udział w organizowanych ćwiczeniach, szkoleniach i treningach.

  1. Zakres działania grup roboczych.

 1. Do zadań grupy planowania cywilnego należy:

  1. Aktualizowanie planu reagowania kryzysowego,

  2. Zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej na czas klęski żywiołowej,

  3. Przygotowanie systemu ewakuacji ludności z rejonów objętych skutkami klęski żywiołowej,

  4. Organizacja współpracy z siłami zbrojnymi,

  5. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie:

   • Ubezpieczeń majątkowych,

   • Informacji o zagrożeniach i zasadach zachowania się po ich wystąpieniu,

 2. Planowanie oraz organizowanie ćwiczeń zespołu,

 3. Realizacja zadań wynikających z przepisów i innych obowiązujących postanowień.

 • Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy:

  1. Prognozowanie zagrożeń przygotowywanie procedur ich ograniczenia,

  2. Nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania,

  3. Prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania / w tym list ekspertów i doradców /

  4. Monitorowanie zagrożeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom,

  5. Opracowanie bieżącej dokumentacji z działań / meldunek sytuacyjny /

  1. Do zadań grupy operacji i organizacji działań należy:

  1. Koordynowanie działania jednostek ratowniczych o różnym podporządkowaniu,

  2. Organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych,

  3. Organizowanie sztabu akcji ratowniczej,

  4. Koordynowanie działań ochronno-porządkowych,

  5. Współdziałanie ze służbami,podmiotami i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań,

  6. Koordynowanie działań medyczno - epidemiologicznych,

  7. Kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań,

  8. Współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą.

  1. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego należy:

  1. Organizowanie dystrybucji posiadanych zapasów,

  2. Nadzorowanie wydatków finansowych,

  3. Zapewnienie świadczeń indywidualnych i rzeczowych,

  4. Organizowanie odbioru i przechowywanie darów,

  5. Szacowanie szkód oraz strat,

  6. Zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych,

  7. Organizowanie napraw sprzętu i wyposażenia,

  8. Przygotowanie warunków do pracy zespołu,

  9. Przedstawienie możliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań.

   1. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej należy:

  1. Koordynowanie opieki medyczno - sanitarnej,

  2. Koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym,

  3. Udzielanie pomocy socjalnej,

  4. Prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących,

  5. Prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych,

  6. Organizowanie systemu samopomocy społecznej.

  III. Organizacja i tryb pracy Zespołu

  § 3

  1. Pracami Zespołu Kieruje jego Szef, do którego zadań należy w szczególności:

   1. Przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu,

   2. Opracowanie regulaminu prac zespołu,

   3. Ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń,

   4. Zawiadomienie o terminach i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,

   5. Zapraszanie na posiedzenie Zespołu osób spoza jego składu.

  § 4

  1. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Szef na polecenie Burmistrza lub z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku. Grupy robocze o charakterze stałym i czasowym spotykają się w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w trzecim miesiącu kwartału szef zespołu spotyka się z kierownikami grup.

  2. W przypadkach wymagających niezwłocznej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych Szef Zespołu może zarządzić posiedzenie zespołu w trybie natychmiastowym.

  3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Zespołu sprawowanie jego funkcji powierza on kierowanie pracami zespołu zastępcy.

  § 5

  1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu wraz z projektami dokumentów lub tematu obrad przesyła się na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

  2. Miejscem pracy Zespołu jest Urząd Miejski w Choroszczy, o ile Szef Zespołu nie zdecyduje inaczej.

  3. Roczny plan pracy Zespołu zatwierdza Burmistrz do końca stycznia danego roku.

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

  Wytwarzający/odpowiadający: Eugenia Popko

  Wprowadzający: Eugenia Popko

  Data modyfikacji: 2003-10-17

  Opublikował: Ewa Łukaszewicz

  Data publikacji: 2003-10-17