Zmiana uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

UCHWAŁA NR VI/45/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337),art. 10 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt.2 lit d uchwały Nr XXI/208/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2005 r. Nr 273, poz. 3206) otrzymuje brzmienie:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-05-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-09