Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

obowiązujące od 2 maja 2007 roku

UCHWAŁA Nr VI/47/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

2,59 zł /m3 2,77 zł/ m3

2. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

3,32 zł / m3 3,55 zł /m3

3. Taryfy obowiązują od dnia 2 maja 2007 roku.

§ 2. Opłatę za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych pobiera Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy – Spółka z o.o.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/233/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
29 marca 2006 r. w sprawie przedłużenia dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-05-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-09