Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała Nr XIV/141/04

UCHWAŁA NR XIV/141/04

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) stanowi się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz składające się z :

1) załącznik Nr 1 — tekst „Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz”;

2) załącznik Nr 2 — rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz - Uwarunkowania”, w skali 1 :25 000;

3) załącznik Nr 3 — rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz — Kierunki kształtowania struktury przestrzennej obszarów funkcjonalnych”, w skali 1 :25 000;

4) załącznik Nr 4 — rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz — Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w skali 1 :25 000;

5) załącznik Nr 5 — zawierający rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załączniki wymienione w uchwale są dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej lub w Referacie Budownictwa — w godzinach pracy Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2012-06-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-09-15