Uchwała Nr IX/58/07 - 14.09.2007r.

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 232, poz. 2384 z 24.10.2007 r.

UCHWAŁA NR IX/58/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 14 września 2007 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17,poz. 128 Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327 ) art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273. poz. 2703 z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493 z 2006r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 )uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od dochodu samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym oraz samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą, a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie - kryterium dochodowego ustalonego art. 8 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.

§ 4. Miesięczną wysokość odpłatności za usługi określa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy w decyzji przyznającej usługi.

§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być obniżona o 50 % przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy na wniosek usługobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie;

2) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych;

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona nie może być dłuższy niż 6 miesięcy
w ciagu roku kalendarzowego.

§ 6. 1. Usługubiorca może być zwolniony od ponoszenia opłat za usługi, jeżeli:

1) ponosi stałe miesięczne wydatki przekraczające 100 % kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, związane ze stanem zdrowia, chorobą członka rodziny lub śmiercią w rodzinie;

2) poniesie znaczne straty materialne w wyniku zdarzenia losowego, przekraczające trzykrotność kryterium dochodowego określonego art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

3) wystąpią inne szczególne okoliczności uzasadniające zwolnienie, jeżeli wydatki przekroczą dwukrotność kryterium dochodowego określonego art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Okres za jaki osoba może być zwolniona z odpłatności za usługi nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 7. Należność za świadczone usługi usługobiorca opłaca gotówką lub przelewem bezpośrednio na rzecz podmiotu świadczącego usługi w terminie określonym w decyzji.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik

do uchwały Nr IX/58/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 14.09.2007 r.

Ustala się następujące zasadny odpłatności za usługi opiekuńcze:

1) w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących;

Dochód na osobę w stosunku do dochodu

Określonego art.8 ust.1pkt.1

(w %)

Wysokość odpłatności miesięcznej

ustalona od jednostkowego kosztu

usługi ( w %)

do 100%

0 %

101-150

10%

151-180

20%

181-200

30%

201-230

40%

231-250

50%

251-280

60%

281-300

70%

301-320

80%

321-350

90%

powyżej 351

100%

W przypadku osób zamieszkałych z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu

Określonego art.8 ust.1 pkt.2

(w %)

Wysokość odpłatności miesięcznej

za 2 godziny dziennie

do 100%

0%

131-150

10 %

151-180

20 %

181-200

30 %

201-230

40%

221-240

50 %

241-270

60 %

271-300

70 %

301-350

90%

Powyżej 351

100%

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-07