Uchwała Nr V/34/07 z 28.03.2007 r.

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 872 z 04.05.2007 r.

Uchwała Nr V/34/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Choroszcz i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów — Ordynacji podatkowej zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” .

§ 2. 1. Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, gdy:

osoba fizyczna — zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

osoba prawna — została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

kwota należności nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;

nie można ustalić dłużnika;

ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika,a w szczególności jego egzystencji.

2. Należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy społeczne lub gospodarcze, a odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty nie zapewnia spłaty tej należności.

3. W przypadku spłaty całej należności głównej mogą być umorzone odsetki od nieterminowo spłaconej należności głównej.

4. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

5. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

6. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych .

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi,
w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Choroszcz, na wniosek dłużnika mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności albo rozłożona płatność całości lub części należności na raty.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż dwa lata.

3. Okres spłaty należności na raty nie może być dłuższy niż dwa lata.

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia wymagalności długu do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

5. Jeżeli należność nie została spłacona w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w tym również z odsetkami o których mowa w ust. 4, chyba że Burmistrz Choroszczy wyznaczy późniejszy termin spłaty należności. Przedłużenie terminu nie może naruszać przepisu określonego w ust. 2 i 3.

§ 4. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest Burmistrz Choroszczy.

§ 5. Umarzanie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje :

w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno — prawnym — na podstawie decyzji Burmistrza Choroszczy;

w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym — przez Burmistrza Choroszczy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.

§ 6. Przepisy Uchwały stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

§ 7. Przepisów Uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie spłaty, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10