Uchwała Nr XIV/121/08 z 29.04.2008 r.

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 117, poz. 1224 z 23.05.2008 r.

UCHWAŁA nr XIV/121/08

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 kwietnia 2008 r

w sprawie nadania nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 1572 i 599/7 na odcinku od ulicy Warszawskiej do centrum Choroszczy nazwę ul. Tykocińska.

2. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 588/3 na odcinku od ul. Aleja Niepodległości w kierunku
ul. Mickiewicza nazwę ulicy Legionowa.

3. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 1566 na odcinku od ul. Kolonia Gaj w kierunku ul. Piaskowa nazwę ulicy Torfowa.

4. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 1589 i 349/1 na odcinku od ul. Piaskowej w kierunku ulicy Torfowej - działka nr 1566 nazwę ulicy Bobrowa.

5. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 349/11 na odcinku od ulicy Piaskowej w kierunku ulicy Torfowej - działki 1566 nazwę ulicy Sarnia.

6. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 354/10 i 356/31 na odcinku od ul. Piaskowej w kierunku działki 356/30 nazwę ulicy Lisia.

7. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Klepaczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 16 na odcinku od ul. Polnej w kierunku wsi Czaplino nazwę ulicy Czaplińska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-05-05