Ogłoszenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian MPZP

Termin ważności strony 2013-04-18
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy(Dz. U. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 4 poz. 70)

Choroszcz, 27.02.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy (Dz. U. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 4 poz. 70)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał :

· XX/202/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005 r.

(w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedyncze fragmenty terenów położonych w obrębie miasta Choroszcz i w obrębie wsi Barszczewo, Klepacze, Krupniki, Porosły, Rogówek i Majątek Rogowo),

· XXIV/237/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 kwietnia 2006 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedyncze fragmenty terenów położonych w obrębie wsi Barszczewo, Kruszewo, Złotoria i Żółtki),

· XXV/251/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 2 sierpnia 2006 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedynczy fragment terenów położonych w obrębie miasta Choroszcz),

· XXVI/263/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 6 października 2006 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedynczy fragment terenów położonych w obrębie wsi Turczyn),

· IX/63/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 14 września 2007 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedyncze fragmenty terenów położonych w obrębie wsi Dzikie, Rogówek i Żółtki),

· XIV/123/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2008 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedynczy fragment terenów położonych w obrębie wsi Złotoria),

· XXIII/180/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2009 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedynczy fragment terenów położonych w obrębie wsi Łyski),

· XXIX/230/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 2010 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedyncze fragmenty terenów położonych w obrębie miasta Choroszcz).

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy (Dz.U. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 4 poz. 70) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu miejscowego będzie wyłożona w dniach od 11 marca do 2 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2
w godzinach pracy urzędu oraz dostępna na stronie internetowej: www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w siedzibie Urzędu w sali konferencyjnej dnia 28 marca 2013 r.
o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2013 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2013-02-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-02-28