Obwieszczenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian MPZP

Termin ważności strony 2013-10-12
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy (Dz. U. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 4 poz. 70)

Choroszcz, 16.08.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy (Dz. U. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 4 poz. 70)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy (Dz.U. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 4 poz. 70) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Fragmenty te dotyczą obszarów na których projekty planu miejscowego uległy zmianie w wyniku uwzględnionych uwag, przedstawionych na :

1. Uchwała Nr XX/202/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005 r.

· załącznik Nr 6 — w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo działka o Nr geod. 222/3,

· załącznik Nr 8 — w obrębie ewidencyjnym wsi Krupniki obszar położony na południe od drogi powiatowej o Nr geod. 115 i południowy zachód od drogi gminnej o Nr geod. 118/3,

· załącznik Nr 9 — w obrębie ewidencyjnym wsi Porosły obszar obejmujący w obowiązującym planie miejscowym projektowaną drogę gminną o parametrach g”D”10/5,0,

· załącznik Nr 10 - w obrębie ewidencyjnym wsi Porosły obszar położony pomiędzy droga krajową Nr 8 a drogą wojewódzką,

· załącznik Nr 11 — w obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek i Majątek Rogowo obszar położony na północ od drogi powiatowej o Nr geod. 285,

· załącznik nr 12 — w obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek działka o Nr geod. 54.

2. uchwała Nr XXVI/263/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 6 października 2006 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedynczy fragment terenów położonych w obrębie wsi Turczyn) - załącznik Nr 1;

3. uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2009 r. (w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego obejmująca pojedynczy fragment terenów położonych w obrębie wsi Łyski) - załącznik Nr 1.

Fragmenty projektów zmiany planu miejscowego będą wyłożone w dniach od 3 do 25 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w godzinach pracy urzędu oraz dostępne na stronie internetowej: www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi na fragmentach projektów zmiany planu odbędzie się w siedzibie Urzędu w sali konferencyjnej dnia 17 września 2013 r. o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
na fragmentach projektów zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2013 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-08-16