Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy

Termin ważności strony 2014-07-08
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (załączniki w cz. 1 i 2 Obwieszczenia)

Choroszcz, 2014.05.20

BA-I.6722.3.2014

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i uchwały Nr III/39/11 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia z dnia 29 marca 2011 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.

Przedmiotem zmiany planu są ustalenia dotyczące odprowadzenia ścieków sanitarnych z obszaru miasta i gminy Choroszcz.

Ww. projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 29 maja do 20 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej : www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 14.oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-21